Mandaatbesluit 2012 Bureau Financieel Toezicht

[Regeling vervallen per 21-03-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 31-05-2012 t/m 31-12-2013

Mandaatbesluit 2012 Bureau Financieel Toezicht

Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), c.q. de voorzitter van het bestuur BFT,

Gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op artikel 110 Wet op het notarisambt;

Gelet op artikel 30 Gerechtsdeurwaarderswet;

Gelet op artikel 24 en 31 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op artikel 5 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op het artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de volgende besluiten worden genomen met betrekking tot de uitvoering van de taken van het BFT;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-03-2014]

 • 1 Beslissingsmandaat: de bevoegdheid om in naam van de voorzitter van het bestuur BFT besluiten te nemen.

 • 2 Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om in naam van de voorzitter van het bestuur BFT besluiten, correspondentie (en overige documenten) te ondertekenen.

 • 3 Vertegenwoordigingsmandaat: de bevoegdheid om namens de voorzitter van het bestuur BFT het BFT (in rechte) te vertegenwoordigen.

 • 4 Ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat (als bedoeld in artikel 10:9 Awb).

Artikel 2. Beslissingsmandaat

[Vervallen per 21-03-2014]

Het beslissingsmandaat wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van directeur BFT.

Artikel 3. Ondertekeningsmandaat

[Vervallen per 21-03-2014]

Het ondertekeningsmandaat wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van directeur BFT.

Artikel 4. Vertegenwoordigingsmandaat

[Vervallen per 21-03-2014]

Het vertegenwoordigingsmandaat wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van directeur BFT.

Artikel 5. Ondermandaat

[Vervallen per 21-03-2014]

De bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan een medewerker van het BFT wordt opgedragen aan iedere functionaris die is aangesteld in de functie van directeur BFT.

Artikel 6. Uitvoering (onder)mandaat

[Vervallen per 21-03-2014]

 • 1 Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de voorzitter van het bestuur BFT is genomen.

 • 2 De ondertekening van een krachtens (onder)mandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze:

  [Handtekening gemandateerde]

  [Naam gemandateerde]

  [Functie gemandateerde]

Artikel 7. Intrekking

[Vervallen per 21-03-2014]

Overeenkomstig artikel 10:8 van de Awb kan het bestuur BFT c.q. de voorzitter daarvan het (onder)mandaat intrekken.

Artikel 8. Mandaat inzake dagelijkse gang van zaken

[Vervallen per 21-03-2014]

In het kader van de dagelijkse gang van zaken hebben de directeuren BFT (passend binnen de begroting en taakstelling van het BFT) de volgende bevoegdheden:

 • a. Het individueel (per directielid) aangaan van verplichtingen en het doen van (individuele) betalingen tot een maximum bedrag van € 100.000,–;

 • b. Het gezamenlijk (beide directieleden) aangaan van verplichtingen en het doen van (individuele) betalingen tot een maximum bedrag van € 250.000,–;

 • c. Het aanstellen of inhuren van tijdelijk personeel (binnen de grenzen genoemd onder a en b).

Artikel 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-03-2014]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit 2012 Bureau Financieel Toezicht’.

 • 2 Het Mandaatbesluit BFT, vastgesteld door het bestuur BFT op 5 maart 2008, en de aanvulling hierop, vastgesteld door het bestuur BFT op 6 februari 2008, worden hierbij ingetrokken.

 • 3 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 4 Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant.

 • 5 Dit besluit ligt ter inzage op het kantoor van het BFT en zal op de website van het BFT (www.bureauft.nl) worden geplaatst.

Utrecht, 16 mei 2012

Bureau Financieel Toezicht

,

de voorzitter van het bestuur

,

A. Hammerstein

Terug naar begin van de pagina