Besluit Gedragscode Slimme meters

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 18-05-2012 t/m heden

Besluit Gedragscode Slimme meters

Het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 25 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302),

Gezien het schriftelijke verzoek van 14 november 2011 van Netbeheer Nederland tot het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met betrekking tot de Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers (verder: de Gedragscode),

Overwegende ten aanzien van de representativiteit:

Dat Netbeheerders Nederland kan worden aangemerkt als voldoende representatief voor de sector van Nederlandse netbeheerders, die een wettelijke verantwoordelijkheid dragen voor de fysieke infrastructuur van energielevering waaronder begrepen de installatie en het beheer van op afstand uitleesbare meters bij kleinverbruikers, en dat deze sector in de Gedragscode voldoende nauwkeurig is omschreven,

Overwegende dat de Gedragscode:

Op onderdelen een nadere uitwerking van, dan wel aanvulling op, de materiele bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens vormt,

Een afbakening bevat van de reikwijdte van de Gedragscode,

Een juiste omschrijving van de gebruikte definities hanteert,

Aangeeft voor welke doeleinden persoonsgegevens door de netbeheerders mogen worden verwerkt en welke grondslag voor de verschillende doeleinden wordt gehanteerd,

Een duidelijke omschrijving bevat van de doeleinden die door de netbeheerders worden nagestreefd en de beperkingen die hieraan zijn verbonden,

Voorschrijft dat slechts die medewerkers van de netbeheerders persoonsgegevens mogen verwerken indien dat redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van hun taken,

Aangeeft dat de persoonsgegevens die worden verwerkt accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig mogen zijn en daarnaast niet langer dan noodzakelijk worden bewaard,

Voorschrijft dat de netbeheerder technische en organisatorische maatregelen treft zoals neergelegd in de regeling Privacy en Security slimme-meterinfrastructuur, welke bij Netbeheer Nederland opvraagbaar is,

Een nadere uitwerking bevat van de verplichting van Netbeheerders om kleinverbruikers te informeren ten aanzien van verschillende aspecten van de gegevensverwerking, waaronder de identiteit van de Netbeheerder, de doeleinden van de verwerking en de consequenties van een eventueel door de kleinverbruiker gegeven toestemming voor gegevensverwerking,

Een omschrijving bevat van de rechten van betrokkenen, zoals het inzagerecht en het correctierecht. Onder het correctierecht wordt verstaan het recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. Daarnaast bevat de Gedragscode een omschrijving van het recht op verzet, voor zover de verwerking plaatsvindt op grond van artikel 8, onder e of f, Wbp,

Een omschrijving bevat van het recht van bezwaar dat een kleinverbruiker kan uitoefenen tegen de plaatsing van de meter en de uitleesbaarheid van de meter en het recht dat een gegeven toestemming te allen tijde kan door de kleinverbruiker kan worden ingetrokken,

Voorschrijft dat de Netbeheerder eens per twee jaar een audit uitvoert ter controle op de naleving van de Gedragscode,

Voorschrijft dat een kleinverbruiker een geschil voor kan leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water, mits de interne geschillenprocedure van de Netbeheerder is doorlopen,

verklaart:

Dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector, een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Den Haag, 9 mei 2012

W.B.M. Tomesen,

lid van het College.

Naar boven