Instellingsbesluit Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 10-04-2013 t/m 30-06-2014

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2013, nr. HO&S/485706, houdende instelling van de Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs (Instellingsbesluit Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoeding adviescolleges en Commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-07-2014]

Er is een Commissie voor publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 01-07-2014]

De Commissie heeft tot taak een advies uit te brengen over wat instellingen in het beroepsonderwijs nodig hebben om hun ambities ten aanzien van publiek-private samenwerking, in het bijzonder, in de vorm van de centres of expertise en de centra voor innovatief vakmanschap, succesvol te kunnen realiseren.

Daarbij wordt in kaart gebracht wat:

 • a. de ervaringen zijn met de centres of expertise en de centra voor innovatief vakmanschap in het beroepsonderwijs;

 • b. de succes- en faalfactoren zijn;

 • c. er nodig is om centres of expertise en centra voor innovatief vakmanschap succesvol te maken.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 01-07-2014]

De Commissie wordt ingesteld voor de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2013.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. drs. A.F. Van der Touw, tevens voorzitter;

  • b. drs. K. van Rosmalen;

  • c. drs. A. Wintels

 • 2 De leden van de Commissie nemen deel aan de beraadslagingen en besluitvorming zonder last of ruggespraak.

 • 3 De Commissie wordt bijgestaan door een secretariaat. De leden van het secretariaat zijn geen lid van de Commissie. De minister draagt zorg voor het secretariaat.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid benoemt de minister een ander lid.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 de Commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is. Het kan daarbij gaan om experts op de relevante onderwerpen, inclusief (op persoonlijke titel) ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 3 De vergoeding van de voorzitter van de commissie bedraagt per vergadering 130% van de hoogte van de vergoeding die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 8. Kosten van de Commissie

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De kosten van de Commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten wordt verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële en inhoudelijke ondersteuning en

  • b. de kosten voor publicatie van het rapport.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 01-07-2014]

Desgevraagd verstrekt de Commissie aan de minister de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 10. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-07-2014]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de Commissie worden vervaardigd, worden niet door de Commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-07-2014]

De Commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie FM&ICT van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2013.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 juli 2014.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina