Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP

[Regeling vervallen per 15-10-2012.]
Geldend van 02-10-2009 t/m 14-10-2012

Besluit, inhoudende de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)

De voorzitter en de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens; Gezien artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP;

Besluiten ieder voor zich:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2012]

Aan de in de bijlage bij dit Besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van respectievelijk de voorzitter dan wel van een van de twee andere leden van het College.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2012]

De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verstrekte mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheden voorzover dat is vereist in het kader van de werkzaamheden, zoals die voortvloeien uit het behartigen van de tot de functie te rekenen aangelegenheden.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2012]

Aan respectievelijk de voorzitter dan wel aan elk van de twee andere leden van het College blijft voorbehouden het nemen van besluiten ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren en die vanwege het College zijn aangemerkt als een zogeheten ‘sterzaak’ of ‘sterproject’.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2012]

Ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren en die vanwege het College zijn aangemerkt als een zogeheten ‘sterzaak’ of ‘sterproject’, kunnen de in de bijlage bij dit Besluit genoemde functionarissen andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten voorzover dat is vastgelegd in een voor de afhandeling van een dergelijke zaak of project vastgesteld plan van aanpak.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2012]

De ondertekening van documenten die krachtens daartoe verstrekt mandaat of verleende machtiging door een functionaris van het secretariaat worden afgedaan geschiedt als volgt: ‘Namens het College bescherming persoonsgegevens,

(Gevolgd door de vermelding van de functie van de betrokken ambtenaar van het secretariaat, diens handtekening en diens naam)’.

Artikel 6

[Vervallen per 15-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 15-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP.

Dit besluit zal, met de toelichting en de bijlage, in de Staatscourant en op de website van het College bescherming persoonsgegevens worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2006

De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,

J. Kohnstamm

Bijlage , behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP

[Vervallen per 15-10-2012]

 • I. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde afdelingen van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, mandaat en machtiging verleend:

  • 1. De afdeling toezicht publieke sector:

   • het hoofd van de sector,

   • de expert,

   • de technoloog,

   • de senior onderzoeker,

   • de onderzoeker,

   • de senior beleidsmedewerker,

   • de beleidsmedewerker.

  • De afdeling toezicht private sector:

   • het hoofd van de sector,

   • de expert,

   • de technoloog,

   • de senior onderzoeker,

   • de onderzoeker,

   • de senior beleidsmedewerker,

   • de beleidsmedewerker.

  • 2. De afdeling juridische zaken:

   • het hoofd van de afdeling,

   • de juridisch adviseur,

   • de senior juridisch beleidsmedewerker,

   • de juridisch beleidsmedewerker.

 • II. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde afdelingen van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, machtiging verleend:

  • 1. De afdeling toezicht publieke sector:

   • de juridisch medewerker front-office,

   • de beleidsondersteunende medewerker,

   • de medewerker front-office.

  • De afdeling toezicht private sector:

   • de juridisch medewerker front-office,

   • de beleidsondersteunende medewerker,

   • de medewerker front-office.

  • 2. De afdeling juridische zaken:

   • de juridisch secretaris.

  • 3. De afdeling communicatie:

   • het hoofd van de afdeling,

   • de woordvoerder/plaatsvervangend hoofd van de afdeling,

   • de redacteur,

   • de informatieresearcher/kennismanager,

   • de communicatieadviseur,

   • de medewerker communicatie.

  • 4. De afdeling bedrijfsvoering:

   • de coördinerend senior medewerker informatiebeheer.

Terug naar begin van de pagina