Archiefbeheersregeling ACM 2013

Geraadpleegd op 07-08-2022.
Geldend van 24-10-2020 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200837, tot vaststelling van archiefbeheersregels (Archiefbeheersregeling ACM 2013)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 42, achtste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en de artikelen 14 en 41 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Dit besluit is van toepassing op de archieven van de ACM-organisatie en op alle archiefbescheiden van ACM, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2 ACM is zorgdrager voor de archiefbescheiden van ACM.

 • 3 De zorg van ACM eindigt door overbrenging, vervreemding of vernietiging van de archiefbescheiden van ACM.

 • 4 Indien ACM namens de minister bevoegdheden uitoefent, berust de zorg voor de archiefbescheiden die in dat kader worden gevormd bij de minister.

Artikel 3

 • 1 De directeur van de afdeling Bestuur, Beleid en Communicatie:

  • a. is verantwoordelijk voor het beheer van de archieven van alle overleggen waarvan deze afdeling het secretariaat voert, en

  • b. houdt toezicht op de staat van die archiefbescheiden en de wijze en kwaliteit van dit archiefbeheer.

 • 2 De directeur van de directie Consumenten:

  • a. is verantwoordelijk voor het beheer van de archieven van het klantcontact- en registratiesysteem (KCRS), en

  • b. houdt toezicht op de staat van die archiefbescheiden en de wijze en kwaliteit van dit archiefbeheer.

 • 3 De directeur van de directie Zorg:

  • a. is verantwoordelijk voor het beheer van het archief met zorgdata, en

  • b. houdt toezicht op de staat van die archiefbescheiden en de wijze en kwaliteit van dit archiefbeheer.

 • 4 De directeur van de directie Energie:

  • a. is verantwoordelijk voor het beheer van het archief met data op basis van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU L 326/1), en

  • b. houdt toezicht op de staat van die archiefbescheiden en de wijze en kwaliteit van dit archiefbeheer.

 • 5 De directeur van de directie Bedrijfsvoering:

  • a. is verantwoordelijk voor het beheer van alle overige archieven van de ACM, en

  • b. houdt toezicht op de staat van die archiefbescheiden en de wijze en kwaliteit van dit archiefbeheer.

Artikel 5

Medewerkers van de ACM-organisatie zijn verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk in goede, geordende en toegankelijke staat aanbieden, aan het team digitale informatievoorziening van de directie Bedrijfsvoering, van inkomende documenten en kopieën van uitgaande alsmede van intern gerichte documenten die worden ontvangen, opgemaakt bij of bestemd voor de uitvoering van taken van ACM.

Artikel 6

Inkomende, uitgaande en intern gerichte documenten opgemaakt bij of bestemd voor de uitvoering van taken van ACM worden direct na ontvangst of vóór verzending met een uniek kenmerk geregistreerd en niet muteerbaar zodanig behandeld en opgeborgen dat zij in hun context terugvindbaar zijn en blijven.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 april 2013

De Autoriteit Consument en Markt

C.A. Fonteijn,

Bestuursvoorzitter.

F.J.H. Don,

Bestuurslid.

J.G. Vegter,

Bestuurslid.

Naar boven