Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 maart 2013, nr. 2013-0000117717, houdende de intrekking van uitgewerkte regelingen en een uitgewerkte wet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie, voor zover het betreft artikel 1, onderdeel k;

Handelende mede namens de Minister van Financiën, voor zover het betreft artikel 1, onderdeel n;

Handelende mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft artikel 2, onderdeel a;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken voor zover het betreft artikel 3, onderdeel d;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Defensie voor zover het betreft artikel 5, onderdeel a;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie voor zover het betreft artikel 5, onderdeel b;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004, artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, artikel 1c van de Wet Nationale ombudsman, de artikelen 13 en 20e van het Algemeen rijksambtenarenreglement, de artikelen 105, derde lid, en 157, derde lid, van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers en de artikelen van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet subsidiëring politieke partijen en de Paspoortwet die de bevoegdheid inhouden om ministeriële regelingen vast te stellen, te wijzigen of in te trekken, alsmede voor het overige artikel 44 van de Grondwet;

Besluiten:

Artikel 1. Intrekking van regelingen met betrekking tot diverse commissies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 6. Intrekking van regelingen met betrekking tot de Nationale ombudsman

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 10. Overgangsbepalingen

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, geschiedt deze overeenkomstig de regelingen en de wet, genoemd in de artikelen 1 tot en met 9.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond van of in het kader van de regelingen en de wet, genoemd in de artikelen 1 tot en met 9, blijven in stand.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina