Klachtregeling OPTA

[Regeling vervallen per 13-06-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 04-02-2006 t/m 31-03-2013

Klachtregeling OPTA

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-06-2013]

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 13-06-2013]

Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten ter uitwerking van de klachtregeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 13-06-2013]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten bedoeld in artikel 9:4 van de Awb. Het college verklaart bij de behandeling van de klachten afdeling 9.3 van de Awb van toepassing.

Artikel 4. Klachtadviescommissie

[Vervallen per 13-06-2013]

Er is een klachtadviescommissie bestaande uit twee of meer leden, die belast is met de klachtbehandeling.

Artikel 5. Aanwijzing leden Klachtadviescommissie

[Vervallen per 13-06-2013]

De voorzitter van het college wijst bij besluit de leden van de klachtadviescommissie aan.

Artikel 6. Klachtafdoening

[Vervallen per 13-06-2013]

  • 1 Een klacht wordt afgedaan door de voorzitter van het college.

  • 2 Indien het een klacht over de voorzitter van het college is, wordt de klacht afgedaan door de plaatsvervangend voorzitter van het college.

  • 3 Diegene op wie de klacht betrekking heeft, krijgt na de klachtafdoening een afschrift van de afdoeningsbrief op de klacht.

Artikel 7. Klachtregistratie en publicatie

[Vervallen per 13-06-2013]

Het college draagt zorg voor de registratie van de klachten. Het aantal geregistreerde klachten wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 13-06-2013]

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-06-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 13-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als Klachtregeling OPTA

Artikel 11. Intrekking

[Vervallen per 13-06-2013]

De Klachtregeling OPTA 2001, Staatscourant 15 oktober 2001, nr. 199/pag. 15, wordt ingetrokken

Aldus besloten te ’s-Gravenhage op

, 26 januari 2006.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina