Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden, coördinatoren en controller CBP

[Regeling vervallen per 29-12-2017.]
Geldend van 13-04-2006 t/m 28-12-2017

Regeling van de directeur van het College bescherming persoonsgegevens, houdende verlening van volmacht en machtiging ten behoeve van beheerszaken aan hoofden van afdelingen, coördinatoren en de controller bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens (Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden, coördinatoren en controller CBP)

De directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 3, tweede lid, en artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005, alsmede op de Mandaatregeling beheer CBP 2006 en de Regeling mandaat beheer directeur CBP;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2017]

Aan functionarissen, werkzaam als afdelingshoofd, coördinator of controller bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van het College, voorzover het aangelegenheden betreft die als zodanig op de website van het College bescherming persoonsgegevens zijn vermeld.

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2017]

De ondertekening van documenten die door een betrokken afdelingshoofd, een coördinator of de controller, krachtens de in artikel 1 verleende volmacht of machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Namens de Minister van Justitie, het hoofd van de afdeling …/de coördinator …/de controller van het College bescherming persoonsgegevens, (gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 29-12-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden, coördinatoren en controller CBP.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2006

De

directeur, hoofd van het secretariaat

van het College bescherming persoonsgegevens,

C.E. Romanesko

Terug naar begin van de pagina