Klachtregeling OPTA 2001

[Regeling vervallen per 04-02-2006.]
Geldend van 16-10-2001 t/m 03-02-2006

Klachtregeling OPTA 2001

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht,

Belsuit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 04-02-2006]

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 04-02-2006]

Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten ter uitwerking van de klachtregeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 04-02-2006]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten bedoeld in artikel 9:4 van de Awb. Het college verklaart bij de behandeling van de klachten afdeling 9.3 van de Awb van toepassing.

Artikel 4. Klachtadviescommissie

[Vervallen per 04-02-2006]

Er is een klachtadviescommissie bestaande uit twee of meer leden, die belast is met de klachtbehandeling.

Artikel 5. Aanwijzing leden Klachtadviescommissie

[Vervallen per 04-02-2006]

De secretaris van het college wijst bij besluit de leden van de klachtadviescommissie aan.

Artikel 6. Klachtafdoening

[Vervallen per 04-02-2006]

  • 1 Een klacht wordt afgedaan door de secretaris van het college.

  • 2 Indien het een klacht over een collegelid of de secretaris van het college betreft, wordt de klacht afgedaan door de voorzitter van het college en als het een klacht over de voorzitter van het college is, wordt de klacht afgedaan door de plaatsvervangend voorzitter van het college.

  • 3 Diegene op wie de klacht betrekking heeft, krijgt na de klachtafdoening een afschrift van de afdoeningsbrief op de klacht.

Artikel 7. Klachtregistratie en publicatie

[Vervallen per 04-02-2006]

Het college draagt zorg voor de registratie van de klachten. Het aantal geregistreerde klachten wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 04-02-2006]

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 04-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 04-02-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als Klachtregeling OPTA 2001.

Den Haag, 10 oktober 2001.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

J.C. Arnbak,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina