Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2013

[Regeling vervallen per 04-04-2018.]
Geldend van 26-10-2013 t/m 03-04-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 maart 2013, nr. BOACAT2013/005, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 18 januari 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Zeeland West-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 12 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-04-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-04-2018]

De personen, werkzaam in de functie handhaver in dienst van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 04-04-2018]

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 04-04-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 50 in het domein I Openbare Ruimte en 50 in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 04-04-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 04-04-2018]

  • 1 De directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 04-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 04-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina