Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013

Geldend van 06-04-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 maart 2013, nr. 363701, houdende verlening van mandaat aan de directeur en de voorzitter van het bestuur van het IFV in verband met het nemen van besluiten op basis de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 10:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. EG-verklaringen

Artikel 1

De directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid, genoemd in artikel 68, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s, is bevoegd om namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor brandweerpersoneel besluiten te nemen als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 6 en 11, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties en de bevoegdheden uit te oefenen, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel.

Artikel 2

De voorzitter van het bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid, genoemd in artikel 67, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, is bevoegd om namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor het brandweerpersoneel besluiten te nemen betreffende bezwaarschriften op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Afschriften van besluiten als bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden verstuurd naar de directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hoofdstuk 2. Aanwijzingsbevoegdheid

Artikel 4

De directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan de nodige aanwijzingen geven bij het uitoefenen van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina