Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2013, nr. 365293, tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag en een gedragsverklaring aanbesteden (Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden)

Artikel 1

De kostenvergoeding bedoeld in artikel 48, eerste lid, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, bedraagt voor een:

  • a. verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen:

    • 1°. indien deze rechtstreeks elektronisch bij de Minister voor Rechtsbescherming wordt aangevraagd: € 33,85;

    • 2°. indien deze rechtstreeks elektronisch bij de Minister voor Rechtsbescherming wordt aangevraagd teneinde op vrijwillige basis te werken met kwetsbare personen: € 0,00, voor zover de aanvrager als vrijwilliger werkzaam is bij een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurde en geregistreerde organisatie;

    • 3°. in alle andere gevallen: € 41,35;

  • b. verklaring omtrent het gedrag voor op grond van artikel 35a, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens aangewezen functies: € 70,00–;

  • c. verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen: € 207,00.

Artikel 2

  • 2 De Bank voor Nederlandse Gemeenten int maandelijks via automatische incasso bij de verschillende gemeenten de vergoeding bedoeld in het eerste lid voor de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven