Verordening PT algemene heffing boomkwekerijsector 2013

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een algemene heffing ten laste van de boomkwekerijsector voor het jaar 2013 (Verordening PT algemene heffing boomkwekerijsector 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 14 december 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

b. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c. voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

d. ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

e. boomkwekerijproducten

:

winterharde en half-winterharde houtgewassen, die niet vervroegd of verlaat zijn, alsmede delen daarvan en vaste planten en wortelstokken;

f. contractteelt

:

de teelt van boomkwekerijproducten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler;

g. kweken van boomkwekerijproducten

:

het ter verkrijging van een oogst van boomkwekerijproducten brengen, hebben of houden in al dan niet overdekte grond van boomkwekerijproducten of van zaden, stekken of ander plantmateriaal daarvan, alsmede het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst van boomkwekerijproducten, verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren en verzorgen van boomkwekerij-producten, respectievelijk de zaden, stekken of ander plantmateriaal daarvan;

h. inkoopbedrag

:

het bruto inkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur) waarover de BTW wordt berekend;

i. verkoopbedrag

:

het bruto verkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur) exclusief BTW.

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die boomkwekerijproducten kweekt of handelt in boomkwekerijproducten, is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag met het bijbehorend tarief.

 • 3 Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid, doet de ondernemer desgevraagd aangifte bij het productschap van de in artikel 3 bepaalde gegevens.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing wordt berekend over het positieve verschil tussen het verkoopbedrag en het inkoopbedrag van de door de ondernemer in het kalenderjaar 2013 gekweekte of verhandelde boomkwekerijproducten, waarbij op dit verschil in mindering kunnen worden gebracht:

  • a. de vrachtkosten;

  • b. de in de jaarrekening afgeschreven oninbare debiteuren.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder boomkwekerijproducten tevens begrepen materialen die bij verkoop onlosmakelijk verbonden zijn met het boomkwekerijproduct.

 • 3 Indien de toepassing van het eerste lid leidt tot een negatieve grondslag kan deze negatieve grondslag worden verrekend met positieve grondslag van het jaar volgend op het jaar waarover deze negatieve grondslag is ontstaan.

 • 4 De heffing, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 0,00 vermeerderd met:

  • a. 0,00% over de grondslag hoger dan € 0,00 maar niet hoger dan € 900.000,00;

  • b. 0,00% over de grondslag hoger dan € 900.000,00 maar niet hoger dan € 1.800.000,00 en

  • c. 0,00% over de grondslag hoger dan € 1.800.000,00.

 • 5 In het geval van contractteelt is de ondernemer heffingplichtig die het teeltrisico draagt.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 4

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde heffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd in of na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.

 • 2 Indien geen aangifte is gedaan bij het productschap kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.

Artikel 5

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of een ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene heffing boomkwekerijsector 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina