Verordening PT algemene heffing hovenierssector 2013

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een algemene heffing ten laste van de hovenierssector voor het jaar 2013 (Verordening PT algemene heffing hovenierssector 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden d.d. 14 december 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

bosbouw

:

uitvoering van werkzaamheden die vallen onder de werkingsfeer van het Bosschap;

f.

hovenierswerkzaamheden

:

het aanleggen, het aanbrengen van wijzigingen in en het onderhouden van siertuinen, begraafplaatsen, groenstroken, parken, plantsoenen, landgoederen en openbaar groen in stad en landschap, inclusief boomverzorging, werkzaamheden op sportterreinen en in bossen, met de daartoe behorende wegen, paden en pleinen in al hun onderdelen, met inbegrip van de voorbereidende en grondwerkzaamheden;

g.

leveringen

:

de bij de hovenierswerkzaamheden behorende levering van levende en dode materialen;

h.

omzet

:

het bruto-omzetbedrag.

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer, die hovenierswerkzaamheden uitoefent, is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag met het bijbehorend tarief.

 • 3 Ter uitvoering van het eerste lid doet de ondernemer desgevraagd aangifte bij het productschap van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De algemene heffing wordt berekend over de met de onderneming behaalde omzet in het kalenderjaar 2013 over de hovenierswerkzaamheden en leveringen. Deze heffing bestaat uit een basisheffing en een aanvullende heffing.

 • 2 De basisheffing bedraagt € 0,00.

 • 3 De aanvullende heffing bedraagt € 0,00.

 • 4 De ondernemer kan de omzet die gerealiseerd is uit de door hem in onderaanneming uitgevoerde hovenierswerkzaamheden in mindering brengen op de behaalde omzet, als bedoeld in het eerste lid.

 • 5 De ondernemer kan de omzet die gerealiseerd is uit bosbouw, voor zover deze ondernemer geregistreerd staat bij het Bosschap en de gerealiseerde omzet uit bosbouw is gemeld bij het Bosschap, in mindering brengen op de behaalde omzet, als bedoeld in het eerste lid.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 4

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde heffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd in of na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.

 • 2 Indien geen aangifte is gedaan bij het productschap kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.

Artikel 5

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of een ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina