Regeling voorraadvorming aardolieproducten 2013

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 2013, nr. WJZ / 13048486, tot uitvoering van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (Regeling voorraadvorming aardolieproducten 2013)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • minister: Minister van Economische Zaken;

  • beheerder: degene die, zelf niet voorraadplichtig, ten behoeve van een vooraadplichtige een voorraad aardolieproducten beheert;

  • wet: Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012.

Artikel 2

  • 2 De marktdeelnemer verstrekt de in het eerste lid bedoelde informatie voor 1 maart van het jaar dat volgt op het referentiejaar.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer die voornemens is om ten behoeve van een voorraadplichtige op te treden als beheerder verstrekt de in bijlage 2 bedoelde informatie aan de minister.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde ondernemer verstrekt de in dat lid bedoelde informatie uiterlijk vier weken voor datum waarop de voorgenomen opslag plaatsvindt.

Artikel 4

  • 1 De voorraadplichtige en de beheerder verstrekken de in bijlage 2 bedoelde informatie aan de minister.

  • 2 De voorraadplichtige en de beheerder verstrekken de in het eerste lid bedoelde informatie uiterlijk op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarop de opgave betrekking heeft.

Artikel 5

De voorraadplichtige en de beheerder verstrekken uiterlijk op 10 april 2013 de in bijlage 2 bedoelde informatie aan de minister voorzover deze gegevens betrekking hebben op de periode van 1 tot en met 30 april 2013.

Artikel 6

De voorraadplichtige of de beheerder, verstrekt voor zover van toepassing de in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, en 5 bedoelde informatie langs schriftelijke of elektronische weg op een door de minister vastgesteld formulier.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. : Bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling voorraadvorming aardolieproducten 2013

   

aangever:

   

Referentiejaar:

       

Verplichting voorraadjaar op basis van referentiejaardata

   

Benzine

Gasolie/Dieselolie

Kerosine

 

1

Uitslag met betaling van Accijns

       
 

Uitslag met vrijstelling van accijns:

       

2

Bunker luchtvaart: nationaal

       
 

internationaal

       
 

Totaal luchtvaart

       

3

Totaal (1 plus 2)

       
 

Drempel 100.000 ton

       

4

evenredig verdelen over de producten

       

5

Basis voorraadplicht (3 min 4)

       

6

Voorraadplicht 12% (12% van regel 5)

       

7

Overname gedeelte van de AFS verplichting

       

8

Totaal verplichting (regel 6 plus 7)

       
 

handtekening aangever

       
 

datum:

       

Bijlage 2. , behorende bij artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, en 5 van de Regeling voorraadvorming aardolieproducten 2013

1.

Contactgegevens: de naam, het adres en de vestigingsplaats van de bij de overeenkomst tot overdracht of wijziging betrokken partijen.

2.

Periode: de geldigheidsduur van de overeenkomst.

3.

Onderverdeling product: de hoeveelheid, onderverdeeld in categorieën, van de aardolieproducten die onderdeel uitmaken van de voorgenomen overeenkomst.

3.

Productstatus: de mededeling of de aardolieproducten in een douane-entrepot berusten of dat de aardolieproducten in het vrij verkeer zijn gebracht.

4.

Aard voorraad: de mededeling of de aardolieproducten tot de veiligheidsvoorraad behoren of tot de speciale voorraad behoren.

5.

Voorraadplicht: de mededeling of de voorraad dient als invulling van de eigen voorraadplicht of als gereserveerde voorraad voor een voorraadplichtige, een andere staat dan Nederland dan wel van een onderdaan van die staat.

6.

Voorraadplicht: de mededeling of de voorraad wordt aangehouden voor een voorraadplichtige, een andere staat dan Nederland dan wel een onderdaan van die staat, die ook eigenaar is van de voorraad.

7.

Locatie: indien de aardolieproducten niet worden opgeslagen op de vestigingsplaats van de verkrijgende onderneming:

1º. De naam, het adres en de vestigingsplaats van degene die verantwoordelijk is voor de opslag van de over te dragen aardolieproducten en

2º. Het adres van de plaats waar de aardolieproducten worden opgeslagen.

Terug naar begin van de pagina