Voorlopig bestuursreglement ACM

Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/13041944, tot vaststelling van het voorlopig bestuursreglement van de ACM

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 43, tweede lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De leden van de ACM geven gezamenlijk leiding aan het ACM-personeel.

 • 2 De ACM maakt een evenredige verdeling van werkzaamheden door de aangelegenheden waarover hij besluiten moet nemen, te verdelen in portefeuilles voor elk lid van de ACM, waarbij de leden elkaar kunnen vervangen.

 • 3 Een lid van de ACM is binnen de ACM voor de tot zijn portefeuille behorende aangelegenheden het aanspreekpunt voor de directeuren van het ACM-personeel.

 • 4 De ACM benoemt een secretaris. De secretaris maakt deel uit van het ACM-personeel.

Artikel 3

 • 1 De voorzitter benoemt een van de andere leden van de ACM als plaatsvervangend voorzitter.

 • 2 De voorzitter roept de ACM in vergadering bijeen en leidt de vergadering.

 • 3 De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Het in dit besluit ten aanzien van de voorzitter bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

 • 1 De ACM komt in beginsel eenmaal per week in vergadering bijeen.

 • 2 Bij aanwezigheid van ten minste twee leden van de ACM vindt de vergadering plaats.

 • 3 De vergadering is niet openbaar.

 • 4 Tot de vergaderingen hebben toegang

  • a. de voorzitter en de andere leden van de ACM,

  • b. de secretaris, tenzij de ACM anders bepaalt,

  • c. zij die door de ACM zijn uitgenodigd.

 • 5 De voorzitter bepaalt na overleg met de secretaris de inhoud van de agenda en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 6 In spoedeisende gevallen of bij afwezigheid van leden van de ACM kan de vergadering hetzij schriftelijk, hetzij op andere geschikte wijze geschieden. De wijze van besluitvorming wordt alsdan met de genomen beslissingen in het verslag vastgelegd.

Artikel 5

 • 1 Ieder lid van de ACM heeft één stem.

 • 2 De ACM neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.

 • 3 Een lid van de ACM stemt zonder last of ruggespraak.

Artikel 6

 • 1 De secretaris stelt een verslag op van het verhandelde in de vergadering. Het verslag bevat ten minste:

  • a. een opgave van de aanwezige personen;

  • b. een vermelding van de behandelde aangelegenheden;

  • c. een korte weergave van de gevoerde discussie voor zover dat nodig is voor een goed begrip van hetgeen is besloten;

 • 2 een lijst van de genomen besluiten en vastgestelde actiepunten.

 • 3 Een lid van de ACM dat zich niet kan verenigen met een genomen besluit, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen.

 • 4 Het verslag wordt binnen vijf dagen na de vergadering aan de leden van de ACM verzonden. Het wordt de eerstvolgende vergadering na verzending, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door de voorzitter.

Artikel 7

 • 1 Een lid van de ACM kan verzoeken zich te mogen verschonen indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen. Indien hij zich wil verschonen, richt hij zijn verzoek aan de voorzitter dan wel, indien het de voorzitter betreft, aan de plaatvervangend voorzitter.

 • 2 Indien de ACM van mening is dat de onpartijdigheid van een lid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van de ACM met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan de ACM een lid ook zonder verzoek verschoning verlenen.

 • 3 Indien verschoning wordt toegewezen of verleend, neemt het desbetreffende lid van de ACM niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven