Beleidsregels totstandkoming overeenkomsten afwikkeling massaschade en informatieverstrekking [...] over schadeveroorzakende handelspraktijken

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geraadpleegd op 27-01-2023.
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-07-2014

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/12358033, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade en informatieverstrekking aan consumenten over schadeveroorzakende handelspraktijken

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

§ 2. Overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Indien de ACM voornemens is een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade te sluiten doet zij hiervan mededeling op haar website.

  • 2 De ACM stelt consumentenorganisaties gedurende tien werkdagen na publicatie op de website in de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen over het voornemen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

De ACM draagt bij de wederpartij met wie zij voornemens is om een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade te sluiten een onafhankelijke derde voor. De wederpartij dient schriftelijk in te stemmen met de benoeming van de onafhankelijke derde.

§ 3. Informatieverstrekking over schadeveroorzakende handelspraktijken

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

De ACM maakt informatie over schadeveroorzakende handelspraktijken waarbij namen van individuele bedrijven worden genoemd uitsluitend bekend indien:

  • a. sprake is van een redelijk vermoeden van overtreding van de bepalingen, genoemd in de onderdelen a en b van de bijlage bij de Wet handhaving consumentenbescherming, en

  • b. sprake is van een acuut en reëel risico op benadeling van consumenten of aantoonbare economische schade.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Alvorens informatie als bedoeld in artikel 4 bekend gemaakt wordt, stelt de ACM de betrokken bedrijven in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen over het voornemen tot informatieverstrekking.

  • 2 De ACM gaat niet eerder over tot informatieverstrekking dan vijf werkdagen nadat het voornemen daartoe aan de bedrijven bekend is gemaakt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2014]

  • 1 De informatie die wordt verstrekt is redelijkerwijs noodzakelijk om consumenten snel en effectief te informeren en zo schade te voorkomen.

  • 2 De informatie die wordt verstrekt is gericht op consumentenbescherming. Onevenredige benadeling van betrokken bedrijven wordt voorkomen.

  • 3 Uit de informatie blijkt duidelijk dat nog geen sprake is van een rechtens vastgestelde overtreding.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven