Instellingsbesluit Werkgroep publieksbelang filantropie

Geldend van 29-03-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 maart 2013, kenmerk 347449, houdende instelling van de Werkgroep publieksbelang filantropie (Instellingsbesluit Werkgroep publieksbelang filantropie)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. de Werkgroep: de Werkgroep publieksbelang filantropie.

Artikel 3. Taak

De Werkgroep heeft tot taak:

 • a. Voor één maart 2013 een toetsingskader te ontwikkelen met betrekking tot het validatiestelsel dat is gericht op het publieksbelang inzake filantropie;

 • b. het validatiestelsel, nadat dit is ontwikkeld, aan het toetsingskader te toetsen en;

 • c. hierover advies uit te brengen aan het bestuurlijk overleg van de ondertekenende partijen van het convenant ‘Ruimte voor geven’.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1 De Werkgroep bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zeven andere leden.

 • 2 De Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die het publieksbelang vertegenwoordigen, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • 3 De leden van de Werkgroep worden op eigen aanvraag door de Minister tussentijds ontslagen.

 • 4 De leden kunnen voorts door de Minister worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

 • 5 Nieuwe leden van de Werkgroep worden, op aanbeveling van de voorzitter, door de Minister benoemd.

Artikel 5. Leden

Als leden van de Werkgroep worden benoemd:

 • a. De heer drs. G. de Jong, oud-lid van de Algemene Rekenkamer, thans gepensioneerd, tevens voorzitter;

 • b. De heer professor dr. Th. Schuyt, hoogleraar filantropische studies;

 • c. De heer professor dr. mr. M. Pheijffer RA, hoogleraar accountancy en forensische accountancy;

 • d. De heer drs. A.J.J. Kemps, directeur Centraal Bureau Fondsenwerving;

 • e. De heer A.J. Zwart RA, directeur Raad voor de financiële betrouwbaarheid;

 • f. De heer R.A. Zoutendijk MBA MSW, directeur Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie;

 • g. Mevrouw mr. G.J. van Es, Ministerie van Financiën;

 • h. De heer drs. G.W. Kramer, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6. Secretariaat

 • 1 De heer drs. R.W. Velders, directeur Velders-IMC, is secretaris van de Werkgroep.

 • 2 De secretaris is voor zijn inhoudelijke werkzaamheden verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Werkgroep.

 • 3 De secretaris is geen lid van de Werkgroep.

Artikel 7. Toetsingskader

 • 1 De Werkgroep brengt voor één maart 2013 het toetsingskader publieksbelang uit aan de Minister.

 • 2 Het toetsingskader wordt algemeen beschikbaar gesteld.

 • 3 Indien onvoorziene omstandigheden naar het oordeel van de Werkgroep in de weg staan aan het tijdig uitbrengen van het toetsingskader, dan stelt zij de Minister daarvan onverwijld op de hoogte.

 • 4 De Minister beslist over de eventuele verlenging van de termijn bedoeld in het eerste lid en brengt de Werkgroep daarvan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 8. Vergoeding

Artikel 9. Einde Werkgroep

Zodra de Werkgroep advies heeft uitgebracht aan het bestuurlijk overleg van de ondertekenende partijen van het convenant ‘Ruimte voor geven’, als bedoeld in artikel 3, onder c, eindigen de werkzaamheden van de Werkgroep.

Artikel 10. Archief

De archiefbescheiden van de Werkgroep worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van van Veiligheid en Justitie.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2012.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Werkgroep publieksbelang filantropie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina