Regeling gegevensverstrekking ACM

[Regeling vervallen per 21-09-2019.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 24-05-2018

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/12356756, houdende regels omtrent het verstrekken van gegevens en inlichtingen door de Autoriteit Consument en Markt en wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Regeling gegevensverstrekking ACM)

§ 1. Verstrekken van gegevens en inlichtingen

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

  • 2 De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd om aan personen of colleges, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken of de Minister van Infrastructuur en Milieu, gegevens en inlichtingen te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de aan hen bij wettelijk voorschrift toegedeelde bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten.

§ 2. Wijziging en intrekking van ministeriële regelingen

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Drinkwaterregeling.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Postregeling 2009.]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling administratieve procedure nummers.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling categorieën persoonsgegevens WMG.]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling indienststelling spoorvoertuigen.]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel DCS 1800.]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel DCS 1800 gecombineerd met GSM.]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel GSM.]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling meettarieven.]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling minimumpakket huurlijnen.]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers.]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Regeling vertrouwenslijst.]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

§ 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking treedt.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking ACM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven