Regeling gegevensverstrekking ACM

[Regeling vervallen per 21-09-2019.]
Geraadpleegd op 26-11-2022.
Geldend van 01-01-2017 t/m 24-05-2018

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/12356756, houdende regels omtrent het verstrekken van gegevens en inlichtingen door de Autoriteit Consument en Markt en wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Regeling gegevensverstrekking ACM)

§ 1. Verstrekken van gegevens en inlichtingen

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

  • 2 De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd om aan personen of colleges, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken of de Minister van Infrastructuur en Milieu, gegevens en inlichtingen te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de aan hen bij wettelijk voorschrift toegedeelde bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten.

§ 2. Wijziging en intrekking van ministeriële regelingen

[Regeling vervallen per 21-09-2019]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven