Mandaatregister kansspelautoriteit 2012

[Regeling vervallen per 14-03-2014.]
Geldend van 22-02-2013 t/m 13-03-2014

Mandaatregister kansspelautoriteit 2012

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, onderscheidenlijk de directeur van de kansspelautoriteit,

Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van de raad van bestuur alsmede bij functionarissen in dienst van de kansspelautoriteit;

Besluiten:

Artikel 1. Besluiten die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur

[Vervallen per 14-03-2014]

  • 2 Het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming;

  • 3 Het vaststellen van het jaarverslag van de kansspelautoriteit;

  • 4 Het vaststellen van de jaarrekening van de kansspelautoriteit;

  • 5 Het nemen van sanctiebesluiten;

  • 6 Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van sanctiebesluiten.

Artikel 2. Mandatering aan de voorzitter van het college

[Vervallen per 14-03-2014]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Het opleggen, wijzigen en intrekken van een (spoed)last onder dwangsom, het opleggen of intrekken van een last onder bestuursdwang of het nemen van een toepassingsbeschikking

Raad

Voorzitter

2.

De bevoegdheid om door het college genomen besluiten te ondertekenen

Raad

Voorzitter

Artikel 3. Mandatering aan de directeur van de kansspelautoriteit

[Vervallen per 14-03-2014]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 14

Raad

Directeur

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

Raad

Directeur

3.

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom

Raad

Directeur

4.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een in mandaat door een afdelingshoofd genomen besluit

Raad

Directeur

5.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Raad

Directeur

6.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hem gemandateerde besluiten

Raad

Directeur

7.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 4:18 of artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Raad

Directeur

8.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht

Raad

Directeur

9.

Het bij wijze van aanslag opleggen van kansspelheffingen

Raad

Directeur

10.

Het nemen van beschikkingen als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van vergunningen en onderliggende reglementen.

Raad

Directeur

11.

Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid Algemene wet bestuursrecht.

Raad

Directeur

Artikel 4. Ondermandatering aan de hoofden van de afdelingen van de kansspelautoriteit

[Vervallen per 14-03-2014]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Ondergemandateerde

1.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de medewerkers van de afdelingen

Directeur

Afdelingshoofd

2.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

3.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 4:18 of artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Directeur

Afdelingshoofd

4.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht

Directeur

Afdelingshoofd

5.

Het bij wijze van aanslag opleggen van kansspelheffingen

Directeur

Afdelingshoofd vergunningen

6.

Het nemen van beschikkingen als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van vergunningen en onderliggende reglementen.

Directeur

Afdelingshoofd

7.

Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid Algemene wet bestuursrecht.

Directeur

Afdelingshoofd

Artikel 5. Volmacht

[Vervallen per 14-03-2014]

 

Omschrijving bevoegdheid

Volmachtgever

Gevolmachtigde

1.

Het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst

Raad

Directeur en afdelingshoofd

2.

Het feitelijk doen van een betaling

Raad

Directeur en afdelingshoofd

Artikel 6. Machtiging

[Vervallen per 14-03-2014]

 

Omschrijving bevoegdheid

Verlener van machtiging

Gemachtigde

1.

Vertegenwoordiging in rechte

Raad

Directeur, afdelingshoofd en medewerker juridische zaken

2.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Raad

Afdelingshoofd

3.

Het vaststellen van formats van aanvraagformulieren als bedoeld in artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

Raad

Afdelingshoofd

4.

Het doen van een kennisgeving van verdaging als bedoeld in artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht

Raad

Afdelingshoofd

5.

Het voldoen aan de doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in de artikelen 2:3 en 6:15 Algemene wet bestuursrecht

Raad

Afdelingshoofd

6.

Het stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een vertaling of een samenvatting aan te vullen

Raad

Afdelingshoofd

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2012.

Artikel 8

[Vervallen per 14-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregister kansspelautoriteit 2012.

Den Haag, 26 juni 2012

Raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina