Besluit verlenging inschrijving Rbtv

[Regeling vervallen per 24-07-2020.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 28-03-2013 t/m 23-07-2020

Besluit verlenging inschrijving Rbtv

Gelet op:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van de voorwaarden die gelden voor de verlenging van de inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) de hiernavolgende nadere regels vast:

Het verzoek tot verlenging

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Het verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv (hierna: het verzoek tot verlenging) wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘verlenging inschrijving Rbtv’.

 • 2 Indien bij de inschrijving een specialisatie is vermeld, dient tevens te worden aangegeven dat, naast het verzoek tot verlenging van de inschrijving, ook een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie wordt ingediend. Het verzoek kan door middel van het formulier ‘verlenging inschrijving Rbtv en vermelding specialisatie’ worden ingediend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Een verzoek tot verlenging dient tijdig, dat wil zeggen voor het verlopen van de termijn van de inschrijving, te worden ingediend.

 • 2 Indien het verzoek tot verlenging niet tijdig is ingediend, komt de inschrijving in het Rbtv alsmede de vermelding van een eventuele specialisatie bij de inschrijving, van rechtswege te vervallen op het moment dat de termijn van de inschrijving is verlopen.

 • 3 Het verzoek tot verlenging wordt afgewezen indien niet objectief wordt aangetoond dat aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Voor het behandelen van een verzoek tot verlenging wordt, overeenkomstig artikel 7, tweede lid van het Besluit btv, een bedrag van € 75,– in rekening gebracht.

Verzoek tot hernieuwde inschrijving

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Van een verzoek tot hernieuwde inschrijving is sprake indien een tolk of vertaler het verzoek tot verlenging van de inschrijving indient binnen vijf jaren na het verlopen van de termijn van die inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op verzoek uit het Rbtv of na doorhaling op grond van artikel 9 van de Wbtv.

 • 2 Een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt gehonoreerd indien aangetoond wordt dat:

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Voor het behandelen van een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt, overeenkomstig artikel 7, eerste lid van het Besluit btv, een bedrag van € 125,– in rekening gebracht.

Professionele opdrachten

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 3 Per talencombinatie en vertaalrichting, die bij een verzoek tot verlenging zijn betrokken, dient de aanvrager aantoonbaar ten minste tien opdrachten, zoals omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, te hebben verricht binnen de periode van inschrijving waarop het verzoek tot verlenging betrekking heeft.

Verlenging van de vermelding van de specialisatie bij de inschrijving in het Rbtv

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 2 Een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie dat na het verlopen van de termijn van inschrijving is ingediend, wordt opgevat als een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie indien de inschrijving van de tolk of vertaler wel is verlengd of er tevens een hernieuwd verzoek tot inschrijving wordt ingediend.

Verzoek tot hernieuwde vermelding

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Van een verzoek tot hernieuwde vermelding van een specialisatie is sprake wanneer dat verzoek binnen vijf jaar na het verlopen van de termijn van inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op eigen verzoek of na doorhaling op grond van artikel 9 Wbtv, wordt ingediend.

 • 2 Een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie wordt gehonoreerd indien voldaan wordt aan alle volgende eisen:

  • a. de betreffende tolk of vertaler ingeschreven staat voor de talencombinatie(s) respectievelijk vertaalrichting(en) waarvoor hij de vermelding van de specialisatie in het Rbtv wenst en op grond van de Wbtv beëdigd is;

  • b. voldaan wordt aan artikel 2 van het Besluit specialisatie;

  • c. voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de aangewezen specialisatie zoals opgenomen in de bijlagen behorende bij het Besluit aanwijzen specialisatie;

  • d. voldaan wordt aan de daarvoor geldende bijscholingsverplichting.

Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verlenging inschrijving Rbtv.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.

, 21 februari 2013

Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Naar boven