Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging

Geldend van 27-03-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/32934, houdende mandatering burgemeesters van havengemeenten in verband met de uitvoering van de taak van duly authorized officer als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van verordening nr. (EG) 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129) (Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten ter uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de burgemeesters van:

  • 1. Rotterdam;

  • 2. Moerdijk;

  • 3. Harlingen;

  • 4. Vlissingen;

  • 5. Terneuzen, en

  • 6. Borssele

wordt mandaat verleend ten aanzien van het uitoefenen van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 18 van de Regeling havenstaatcontrole 2011.

Artikel 2

De gemandateerden kunnen, ten aanzien van de aan hen op grond van dit besluit verleende bevoegdheid, ondermandaat verlenen.

Artikel 3

De gemandateerden voeren bij de hun toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister inzichtelijke administratie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina