Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004

Geldend van 01-07-2005 t/m heden

Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,

gelet op artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

Artikel 7, eerste lid, van de E-wet geeft aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de bevoegdheid om gegevens en inlichtingen op te vragen bij de netbeheerders die nodig zijn voor uitvoering van de aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit in de E-wet en de Gaswet opgedragen taken. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit geeft invulling aan deze bevoegdheid door jaarlijks met behulp van een informatieverzoek gegevens en inlichtingen over het voorgaande verslagleggingjaar op te vragen. Het door de netbeheerder ingevulde informatieverzoek dient te zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring op basis van een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit op te stellen auditinstructie.

Artikel 3

Voor de uitvoering van zijn taak als bedoeld in artikel 41c van de E-wet en de artikelen 81c en 82, vierde lid, van de Gaswet acht de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit het noodzakelijk dat de door de netbeheerders ingevulde informatieverzoeken onderling vergelijkbaar zijn. Ten behoeve en ter waarborging van deze onderlinge vergelijkbaarheid kan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een standaard voor verslaggevingregels per groep netbeheerders vaststellen, de zogenaamde RAR.

Artikel 4

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onderscheidt voor de vaststelling van de RAR vier groepen netbeheerders:

 • a. regionale netbeheerders elektriciteit; en

 • b. regionale netbeheerders gas; en

 • c. de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet; en

 • d. de netbeheerder van het landelijke gastransportnet.

Artikel 5

 • a De vaststelling van de RAR geschiedt door toezending aan de netbeheerders op wie de RAR betrekking heeft alsmede door publicatie op de Internetpagina van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

 • b Door vaststelling van de RAR vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de RAR een eventuele eerdere versie van de RAR.

Artikel 7

 • a Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie in de Staatscourant;

 • b Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 8

Met ingang van de tweede dag na publicatie van deze beleidsregel in de Staatscourant treedt de Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2003 buiten werking.

Den Haag, 28 oktober 2004.

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie

,
namens deze:

I.R. Verdonkschot,

Clustermanager Regulering.

 1. ZieDe RAR worden gepubliceerd op de Internetpagina van DTe: www.dte.nl/over DTe/klankbordgroepen/ klankbordgroep RAR.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina