Bestuursreglement Faunafonds

[Regeling vervallen per 11-06-2015.]
Geldend van 10-04-2002 t/m 10-06-2015

Bestuursreglement Faunafonds

Vastgesteld door het bestuur van het Faunafonds d.d. 3 februari 2000 en goedgekeurd door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij brief van 28 september 2000 kenmerk DN.2000/3984

Artikel 1. Openbaarheid

[Vervallen per 11-06-2015]

 • 1 De bestuursvergaderingen zijn niet openbaar, tenzij ten minste 5 bestuursleden besluiten dat een bestuursvergadering in het openbaar zal worden gehouden.

 • 2 De verslagen van de bestuursvergaderingen worden geanonimiseerd ten aanzien van de verslaglegging van onderwerpen die ter vergadering voor besluitvorming of advisering voorliggen.

 • 4 De adviezen van het Faunafonds zijn openbaar.

Artikel 2. Bijeenroepen en frequentie bestuursvergaderingen

[Vervallen per 11-06-2015]

 • 1 De bestuursvergaderingen vinden in beginsel eenmaal per maand plaats.

 • 2 Het bestuur stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar de data van de bestuursvergaderingen voor dat kalenderjaar vast.

 • 3 De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris op basis van het door het bestuur vastgestelde schema voor bestuursvergaderingen.

 • 4 De bestuursleden kunnen de voorzitter verzoeken een extra bestuursvergadering uit te schrijven. De voorzitter is dit verplicht indien ten minste drie bestuursleden dit verzoek schriftelijk en gemotiveerd tot hem richten. In dit geval wordt de bestuursvergadering binnen zeven dagen bijeengeroepen.

 • 5 De voorzitter besluit in overleg met de secretaris tot afgelasting van bestuursvergaderingen.

 • 6 Het bestuur kan ter vergadering deskundigen uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 3. Wijze van besluitvorming

[Vervallen per 11-06-2015]

 • 1 Besluitvorming in bestuursvergaderingen vindt alleen plaats indien ten minste vijf in de vergadering aanwezige leden aan de besluitvorming deelnemen. Indien ten hoogste vier in de vergadering aanwezige leden aan de besluitvorming deelnemen, wordt het betrokken agendapunt in de daaropvolgende vergadering opnieuw geagendeerd.

 • 2 Schriftelijke standpunten van niet in de vergadering aanwezige bestuursleden worden bij de bepaling van het aantal aanwezige leden niet meegerekend.

 • 3 Geen besluitvorming vindt plaats in bestuursvergaderingen indien:

  • a. de bestuursleden de vergaderstukken minder dan drie dagen voor de bestuursvergadering hebben ontvangen, en

  • b. één van de bestuursleden verzoekt om uitstel van besluitvorming.

 • 4 Besluitvorming in bestuursvergaderingen vindt in beginsel plaats bij unanimiteit.

 • 5 Indien niet tot unanimiteit kan worden gekomen, is een besluit tot stand gekomen indien ten minste 5 bestuursleden voor het voorgestelde besluit hebben gestemd.

 • 6 Schriftelijke besluitvorming is mogelijk. Een besluit is tot stand gekomen indien ten minste vijf bestuursleden instemmen met het conceptbesluit.

 • 7 Indien de voorzitter tijdens een bestuursvergadering afwezig is, zit het oudste aanwezige lid de vergadering voor.

Artikel 4. Vertegenwoordiging

[Vervallen per 11-06-2015]

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen het Faunafonds naar buiten toe.

Artikel 5. Informatievoorziening

[Vervallen per 11-06-2015]

 • 1 Er wordt naar gestreefd dat de bestuursleden de vergaderstukken voor de geplande bestuursvergaderingen uiterlijk tien dagen voorafgaande aan die vergadering in hun bezit hebben.

 • 2 De bestuursleden dienen de vergaderstukken voor een extra bestuursvergadering als bedoeld in artikel 2, vierde lid, uiterlijk drie dagen voor deze bestuursvergadering in hun bezit te hebben.

 • 3 Indien de bestuursleden daarom verzoeken, zendt de secretaris hen de vergaderstukken per elektronische mail.

 • 4 Elke bestuursvergadering ontvangen de bestuursleden een overzicht van de ingekomen en uitgegane post, alsmede afschriften van poststukken die naar het oordeel van de voorzitter, in overleg met de secretaris, relevant zijn om te worden toegevoegd aan de vergaderstukken.

 • 5 De bestuursleden kunnen te allen tijde afschriften van poststukken ontvangen

 • 6 De secretaris zendt relevante beleidsinformatie die openbaar is gemaakt, ter informatie aan het bestuur.

Artikel 6. Vergoeding voor reis- en verblijfkosten

[Vervallen per 11-06-2015]

 • 1 Vergoeding voor vacatiegeld en reis- en verblijfkosten van bestuursleden geschiedt overeenkomstig het besluit van de Staatssecretaris van LNV van 15 juni 1999, TRCJZ/1999/4153.

 • 2 Vergoeding van reis- en verblijfkosten van de voorzitter, waarin het besluit van 15 juni 1999 niet voorziet, geschiedt overeenkomstig het besluit van de Directeur-Generaal van LNV van 13 april 2000.

 • 3 Vergoeding van reis- en verblijfkosten van de overige bestuursleden waarin het besluit van 15 juni 1999 niet voorziet, geschiedt niet dan met voorafgaande instemming van de voorzitter.

Aldus vastgesteld ter vergadering van

, 3 februari 2000.

De voorzitter:

J.S. Huys.

De secretaris:

H. Revoort.

Terug naar begin van de pagina