Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij (SSB)

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 07-02-1997 t/m heden

Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij (SSB)

Het bestuur van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB),

overwegende,

dat het in het kader van de maatregelen ter bevordering van de binnenvisserij gewenst is in daarvoor in aanmerking komende gevallen subsidies toe te kennen ten behoeve van een duurzame verbetering van het viswater en de visstand door middel van planmatig en zo mogelijk integraal beheer alsmede ter bevordering van de visserijmogelijkheden.

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

bestuur: het Bestuur van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij;

subsidie: de in artikel 2 bedoelde subsidie;

maatregelen: de in artikel 3 bedoelde plannen en maatregelen;

binnenvisserij: de sport- en beroepsvisserij in wateren waarin op grond van de Visserijwet 1963 de binnenvisserij kan worden uitgeoefend;

visrechthebbende: rechthebbende op het visrecht overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid c van de Visserijwet 1963;

visstandbeheerscommissie: een representatief samenwerkingsverband van (organisaties van) sport- en beroepsbinnenvissers die met betrekking tot een bepaald water of meerdere wateren de verantwoordelijkheid voor het visstandbeheer tot taak heeft.

Artikel 2. Subsidies

Op de voet van de volgende bepalingen kan ter zake van het duurzaam verbeteren van de binnenvisserij door het Bestuur een subsidie worden toegekend.

Artikel 3. Voor subsidies in aanmerking komende maatregelen

Een subsidie kan worden toegekend voor:

 • a. het opstellen van plannen ten behoeve van een duurzame verbetering van het viswater, de visstand en het visserijkundig gebruik;

 • b. de uit een onder a. genoemd plan voortkomende, noodzakelijke beheersen inrichtingsmaatregelen;

 • c. andere maatregelen, die naar het oordeel van het Bestuur van belang zijn voor de duurzame verbetering van het viswater, de visstand of het visserijkundig gebruik.

Artikel 4. Aanvragers

Een subsidie kan slechts worden toegekend aan volledige rechtsbevoegdheid bezittende verenigingen van sportvissers en/of hengelsportverenigingen, aan beroepsbinnenvissers dan wel volledige rechtsbevoegdheid bezittende verenigingen van beroepsbinnenvissers alsmede aan visstandbeheerscommissies, indien en voor zover zij visrechthebbenden zijn dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de visrechthebbenden namens de laatsten optreden.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Onverminderd het elders in deze regeling bepaalde, wordt geen subsidie toegekend in de volgende gevallen:

 • a. de te treffen maatregelen zijn strijdig met het door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorgestane beleid inzake de binnenvisserij;

 • b. de kosten van de te treffen maatregelen staan niet in redelijke verhouding tot de beoogde duurzame verbetering van het viswater, de visstand of het visserijkundig gebruik;

 • c. een andere maatregel of wijze van uitvoering verdient, gelet op de kosten, de voorkeur;

 • d. de te treffen maatregelen zijn uit andere hoofde nodig;

 • e. een bijdrage uit andere hoofde is voldoende om de uitvoering van de maatregel te bekostigen;

 • f. de maatregel heeft betrekking op onderhoud van het viswater, de visstand of de visserijvoorzieningen.

Artikel 6. Hoogte van de subsidies

 • 1 Het maximumbedrag van de subsidie per aanvraag wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en op een geschikte wijze bekend gemaakt.

 • 2 De door aanvrager zelf te betalen bijdrage in de kosten van de maatregelen als bedoeld in artikel 3 bedraagt ten minste:

  – lid a: f 1.500,–

  – lid b: f 2.000,–

  – lid c: f 3.000,–

 • 3

  • a) De subsidie bedraagt een percentage van de daarvoor in aanmerking komende kosten van de maatregel. Dit percentage wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en op een geschikte wijze bekend gemaakt.

  • b) Het maximum van het subsidiepercentage bedraagt voor maatregelen als bedoeld in artikel 3:

   – lid a: 85%

   – lid b: 80%

   – lid c: 75%

 • 4 Tot de voor subsidie in aanmerking komende kosten worden gerekend alle noodzakelijke kosten van de maatregel, met uitzondering van de kosten van zelf verrichte arbeid door de aanvragers.

Artikel 7. Aanvraagprocedure

 • 1 De aanvraag voor de subsidie moet worden ingediend bij het Bestuur. De aanvraag kan alleen worden ingediend met behulp van een bij de OVB verkrijgbaar aanvraagformulier.

 • 2 De aanvraag dient het bedrag van de door aanvrager gevraagde subsidie te vermelden.

 • 3 De aanvraag dient te bestaan uit een omschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen maatregelen en alle andere voor de beoordeling van de aanvraag van belang zijnde informatie, zoals bijvoorbeeld op deze maatregelen betrekking hebbende tekeningen, alsmede een gespecificeerde begroting en offerte(s) van de aan de maatregelen verbonden kosten en eventuele baten, onder opgave van het bedrag dat als eigen bijdrage voor de verbetering zal worden beschikbaar gesteld en van het bedrag dat door derden is of zal worden bijgedragen, het totale financieringsschema alsmede het tijdsbestek waarin de te subsidiëren maatregel zal worden uitgevoerd.

 • 4 De aanvrager is voorts gehouden aan het Bestuur alle door hem gewenste, met bescheiden te staven inlichtingen te verstrekken.

 • 5 Van de ontvangst van de aanvraag zal aanvrager door het Bestuur een bevestiging worden toegezonden.

Artikel 8. Ontvankelijkheid van de aanvragen

 • 1 Aanvragen kunnen in 1997 uitsluitend in de maanden maart tot en met mei en in volgende jaren in de maanden januari tot en met maart bij de OVB worden ingediend.

 • 2 Het Bestuur maakt ieder jaar tijdig via daartoe geëigende media het totale bedrag bekend dat voor de in het jaar van indiening van aanvragen te verstrekken subsidies beschikbaar is.

 • 3 Indien het bedrag van de aangevraagde subsidies het totaal van de beschikbare middelen overtreft, besluit het Bestuur aanvragen niet verder in behandeling te nemen.

 • 4 Bij de ingevolge het bepaalde in lid 3 aan te wijzen aanvragen wordt rekening gehouden met de door het Bestuur beoogde prioriteitsstelling in het subsidiebeleid, dat wil zeggen dat aanvragen volgens artikel 3 lid a voorrang hebben boven aanvragen volgens artikel 3 lid b en dat aanvragen volgens artikel 3 lid b voorrang hebben boven aanvragen volgens artikel 3 lid c.

 • 5 Aanvragen die op grond van de leden 1 en 4 niet in behandeling zijn genomen, kunnen een volgend jaar opnieuw bij het Bestuur worden ingediend. Deze aanvragen zullen alsdan op gelijke wijze als de overige aanvragen in behandeling worden genomen.

Artikel 9. Overige voorwaarden

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt de subsidie slechts toegekend, indien de bij de aanvraag overgelegde omschrijving en begroting zijn goedgekeurd door het Bestuur.

 • 2 Geen subsidie wordt toegekend, indien de maatregelen waarvoor de subsidie wordt gevraagd, reeds geheel of gedeeltelijk zijn verricht, voordat op de aanvraag is beslist.

 • 3 Aan de toekenning van de subsidie wordt de voorwaarde verbonden dat de maatregelen uiterlijk op een door het Bestuur te bepalen tijdstip zijn verricht.

 • 4 Indien in het water waarop de maatregel van toepassing is ook een ander dan de visrechthebbende c.q. aanvrager gerechtigd is de binnenvisserij uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld vergunninghouders of gemachtigden, dient de aanvrager deze, voordat de subsidie-aanvraag wordt ingediend, te informeren over dit voornemen alsmede over de ter zake genomen beschikking van het Bestuur.

 • 5 Aan de toekenning van de subsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, waaronder het stellen van een termijn waarbinnen de maatregelen ten dienste van de binnenvisserij dienen te blijven.

Artikel 10. Verplichtingen van de begunstigden

Degene aan wie een subsidie is toegekend, is verplicht:

 • a. de maatregelen overeenkomstig de omschrijving zoals deze is goedgekeurd door het Bestuur te verrichten;

 • b. voor wijziging in de uitvoering van de voor subsidie goedgekeurde maatregel de voorafgaande toestemming van het Bestuur te verkrijgen.

 • c. de voorschriften, die aan de toekenning van de subsidie zijn verbonden, na te leven.

Artikel 11. Betaalbaarstelling

 • 1 De subsidie wordt door de OVB uitbetaald, nadat ten genoegen van het Bestuur is aangetoond, dat de maatregelen zijn verricht en betaald en dat aan de in artikel 10 bedoelde verplichtingen is voldaan.

 • 2 Indien zulks uit de bij de aanvraag verstrekte informatie noodzakelijk blijkt, kan door het Bestuur op verzoek van aanvrager in afwijking van het onder lid 1 bepaalde worden besloten aanvragers tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de maatregel reeds financiële middelen ter beschikking te stellen. Het maximum van deze voorschotten zal nooit meer dan 80 procent van de toegekende subsidie bedragen.

Artikel 12. Terugvordering subsidies

De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de begunstigde de voorwaarden waaronder de subsidie is toegekend niet naleeft, indien de begunstigde niet aan zijn verplichtingen voldoet of indien de bij de aanvraag verstrekte informatie zodanig onjuist blijkt te zijn, dat bij het bekend zijn van de juiste informatie geen subsidie verstrekt zou zijn.

Artikel 13

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij (SSB).

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst.

Het Bestuur van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij

Nieuwegein, 19 december 1996.

De Voorzitter,

G. Koffeman.

Naar boven