Werkafspraken tussen de NMa en het Commissariaat voor de Media met betrekking tot mediaconcentraties

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 26-06-2008 t/m 31-12-2010

Werkafspraken tussen de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het college van commissarissen van het Commissariaat voor de Media in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke wet mediaconcentraties

Ondergetekenden,

gelet op de Tijdelijke wet mediaconcentraties;

in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

overwegende dat deze werkafspraken tussen de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het college van commissarissen van het Commissariaat voor de Media nadere uitwerking geven aan artikel 9, tweede lid, van de Tijdelijke wet mediaconcentraties;

zijn het volgende overeengekomen:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze werkafspraken wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Verzoek om advies en advies door het Commissariaat

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De NMa verzoekt schriftelijk aan het Commissariaat advies uit te brengen over een bij de NMa op grond van artikel 34 van de Mededingingswet gemelde mediaconcentratie.

 • 2 Indien het concentratietoezicht door de NMa op grond van de artikelen 29 tot en met 31 van de Mededingingswet niet van toepassing is op een mediaconcentratie, kan de NMa ambtshalve schriftelijk aan het Commissariaat verzoeken advies uit te brengen over een reeds tot stand gebrachte dan wel tot stand te brengen mediaconcentratie.

 • 3 Het Commissariaat brengt haar advies schriftelijk en voorzien van een goede motivering uit.

 • 4 Het Commissariaat brengt haar advies, genoemd in het eerste lid, uit binnen een termijn van vijf werkdagen.

 • 5 Het Commissariaat brengt haar advies, genoemd in het tweede lid, uit binnen een tussen de NMa en Commissariaat nader overeen te komen redelijke termijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het Commissariaat kan naar aanleiding van het adviesverzoek, genoemd in artikel 2, eerste lid, nadere vragen formuleren en toesturen aan de NMa. De NMa stelt deze vragen aan meldende partijen en, zo nodig, aan andere marktpartijen.

 • 2 De NMa ontvangt de nadere vragen bedoeld in het eerste lid uiterlijk drie werkdagen na ontvangst door het Commissariaat van het adviesverzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De adviestermijn, genoemd in artikel 2, vierde lid, gaat in op het moment van ontvangst van het adviesverzoek door het Commissariaat.

 • 2 Indien het Commissariaat binnen drie werkdagen na ontvangst van het adviesverzoek nadere vragen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, heeft toegezonden, wordt de adviestermijn, genoemd in artikel 2, vierde lid, geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het Commissariaat van de NMa een afschrift van de antwoorden op de vragen heeft ontvangen.

Hoofdstuk 3. Informatievoorziening Commissariaat door NMa

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Gelijktijdig met het adviesverzoek genoemd in artikel 2, eerste lid, verstrekt de NMa aan het Commissariaat de melding van de mediaconcentratie. Daarnaast verstrekt de NMa andere bij haar beschikbare informatie over de mediaconcentratie die noodzakelijk is voor het opstellen van het advies door het Commissariaat.

 • 2 Gelijktijdig met het adviesverzoek genoemd in artikel 2, tweede lid, verstrekt de NMa aan het Commissariaat alle bij de NMa beschikbare informatie over de mediaconcentratie die noodzakelijk is voor het opstellen van het advies door het Commissariaat.

 • 3 De informatie wordt verstrekt ten behoeve van het opstellen van het advies en zal door het Commissariaat niet worden gebruikt voor een ander doel.

 • 4 Het Commissariaat waarborgt de geheimhouding van de ontvangen informatie, voor zover daartoe een plicht voortvloeit uit de wet of de aard van de ontvangen informatie.

Hoofdstuk 4. Bronnen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

Het advies van het Commissariaat aan de NMa is gebaseerd op zo actueel mogelijke gegevens over de mediamarkten. Het Commissariaat betrekt alle beschikbare informatie bij zijn advies.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Indien kleine marktpartijen bij de melding van een mediaconcentratie niet of nauwelijks betrouwbare marktgegevens kunnen overleggen, zal het Commissariaat bij het vaststellen van het marktaandeel van betrokken partijen, in beginsel gebruik maken van het aandeel dat deze marktpartijen theoretisch maximaal hebben als onderdeel van de restcategorie ‘overige zenders’ in de onderzoeksrapportages van SKO en CLO.

 • 2 Indien het in het vorige lid bedoelde theoretisch maximum onvoldoende informatie biedt voor de mediaconcentratietoets, zijn nadere vragen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, noodzakelijk.

Hoofdstuk 5. Openbaarheid

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 1. Het advies van het Commissariaat wordt door de NMa tezamen met het besluit van de NMa naar meldende partijen gezonden.

 • 2 Het Commissariaat zal het advies publiceren. Het Commissariaat zal het advies niet eerder openbaar maken dan nadat de openbare versie van het besluit door de NMa is gepubliceerd.

 • 3 Met het oog op de openbaarmaking van het advies, zal de NMa, voor de van haar afkomstige informatie, in de gelegenheid worden gesteld aan te geven welke passages als vertrouwelijk in de zin van artikel 10 en 11 Wet openbaarheid van bestuur moeten worden beschouwd.

Hoofdstuk 6. Mediaconcentraties met een communautaire dimensie

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

In geval een mediaconcentratie die bij de Europese Commissie is aangemeld en door de Europese Commissie wordt behandeld een effect heeft op de Nederlandse markt, treedt de NMa indien nodig in overleg met de Europese Commissie. Indien de NMa een mediaconcentratietoets uitvoert, zal zij het Commissariaat om advies vragen. De artikelen 2, tweede, derde en vijfde lid, 5, tweede tot en met vierde lid en 6 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze werkafspraken kunnen in onderling overleg worden aangepast of aangevuld en zullen in overeenstemming worden gebracht met eventuele wetswijzigingen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze werkafspraken treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze werkafspraken worden aangehaald als: Werkafspraken tussen de NMa en het Commissariaat voor de Media met betrekking tot mediaconcentraties.

Deze werkafspraken zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 2008.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:

P. Kalbfleisch,

voorzitter Raad van Bestuur.

Hilversum, 5 juni 2008.

Commissariaat voor de Media,
namens deze:

J.J. van Cuilenburg,

Commissaris.

Terug naar begin van de pagina