Richtsnoeren toepassing artikel 6, lid 3, Mededingingswet

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Richtsnoeren toepassing artikel 6, lid 3, Mededingingswet

De Autoriteit Consument en Markt maakt hierbij bekend, dat voor de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet wordt aangesloten bij de Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen ‘Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag’ (PbEG 2004, C 101/78 van 27.4.2004).1

Deze mededeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en wordt toegepast met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 februari 2005.

P. Kalbfleisch,

directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit.

  1. Deze richtsnoeren van de Commissie zijn elektronisch te raadplegen op http://europa.eu.int/eurlex/ pri/nl/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427nl00780080.pdf

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina