Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van prei tegen onkruid 2013

[Regeling vervallen per 15-05-2013.]
Geldend van 21-03-2013 t/m 14-05-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. PAV / 13042620, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruid in de teelt van prei (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van prei tegen onkruid 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 15-05-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen Brabant Chloor-IPC vl (toelatingsnummer 5134) en Certis Chloor IPC 40% vloeibaar (toelatingsnummer 3992) ter bescherming van de teelt van prei tegen onkruid.

Artikel 2

[Vervallen per 15-05-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 15-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 maart 2013 en vervalt met ingang van 15 mei 2013. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 15 maart 2013, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 15-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van prei tegen onkruid 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage 1

[Vervallen per 15-05-2013]

Certis Chloor IPC 40% vloeibaar

Toelatingsnummer 3992

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 15-05-2013]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Prei

Voor-opkomst, na-opkomst, voor of na uitplanten

Eenjarige onkruiden

2 l/ha

3

4 -6 l/ha1

5

1 Dosering afhankelijk van de grondsoort.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 15-05-2013]

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen of luchtondersteuning.

Niet spuiten in de omgeving van direct oogstbare gewassen.

Voorkom drift, vooral naar zeer gevoelige gewassen, zoals vlas, blauwmaanzaad, granen en graszaad (in of tegen de bloei), komkommer, tomaten, meloen en augurk. Om schade aan deze gewassen zoveel mogelijk te vermijden, in geen geval bespuitingen uitvoeren op percelen, die minder dat 200 meter van deze gewassen zijn verwijderd.

S 36: Draag geschikte beschermende kleding.

S 37: Draag geschikte handschoenen

Bijlage 2

[Vervallen per 15-05-2013]

Brabant Chloor-IPC vl

Toelatingsnummer 5134

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 15-05-2013]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Prei

Voor-opkomst, na-opkomst, voor of na uitplanten

Eenjarige onkruiden

2 l/ha

3

4 -6 l/ha1

5

1 Dosering afhankelijk van de grondsoort.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 15-05-2013]

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen of luchtondersteuning.

Niet spuiten in de omgeving van direct oogstbare gewassen.

Voorkom drift, vooral naar zeer gevoelige gewassen, zoals vlas, blauwmaanzaad, granen en graszaad (in of tegen de bloei), komkommer, tomaten, meloen en augurk. Om schade aan deze gewassen zoveel mogelijk te vermijden, in geen geval bespuitingen uitvoeren op percelen, die minder dat 200 meter van deze gewassen zijn verwijderd.

S 36: Draag geschikte beschermende kleding.

S 37: Draag geschikte handschoenen

Terug naar begin van de pagina