Regeling inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-03-2013

Regeling inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep

Op 1 september 2004 treedt de Wet rechtstreeks beroep in werking. Deze wet maakt het voor een belanghebbende mogelijk de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa) te verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. De raad van bestuur NMa kunnen instemmen met een verzoek indien de zaak daarvoor ‘geschikt’ is. Ter invulling van de aan hen krachtens artikel 7:1a, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toekomende bevoegdheid, hebben de raad van bestuur NMa het volgende beleid opgesteld.

raad van bestuur NMa

Met verzoeken om rechtstreeks beroep zal als volgt worden omgegaan:

  • 1. Voor sanctiebesluiten in Mededingingszaken geldt dat verzoeken om rechtstreeks beroep in beginsel worden gehonoreerd. Slechts in uitzonderingssituaties zal een verzoek om rechtstreeks beroep worden afgewezen.

  • 2. Voor alle overige besluiten geldt het volgende. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer zijn de volgende voorbeelden genoemd wanneer het voor de hand ligt de bezwaarprocedure te volgen:

    • als de feiten of de wederzijdse standpunten nog niet duidelijk zijn;

    • als er nog mogelijkheden zijn om het geschil op te lossen;

    • als er sprake is van gebreken die in de bezwaarfase nog gemakkelijk kunnen worden gerepareerd.

Mede aan de hand van deze uit de Memorie van Antwoord ontleende uitgangspunten zal van geval tot geval worden beoordeeld of een zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep.

Terug naar begin van de pagina