Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002

[Regeling vervallen per 29-12-2006.]
Geldend van 28-06-2002 t/m 28-12-2006

Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35, eerste lid, van de Mededingingswet;

Besluit;

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2006]

De aanvraag van een ontheffing, als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in drievoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier, waarvan het model met de bijbehorende toelichting als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2006]

De melding van een concentratie als bedoeld in artikel 35 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in viervoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier, waarvan het model met de bijbehorende toelichting, als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2006]

De aanvraag van een vergunning voor een concentratie, als bedoeld in artikel 42 van de Mededingingswet, geschiedt door de indiening in vijfvoud bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit van de volledige en naar waarheid gegeven antwoorden op de vragen, welke zijn opgenomen in het formulier waarvan het model als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. De toelichting bij het formulier als bedoeld in artikel 2 heeft tevens betrekking op het in dit artikel bedoelde formulier.

Artikel 4

[Vervallen per 29-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 29-12-2006]

Het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet van 19 december 2000 (Stcrt. 249) vervalt.

Artikel 6

[Vervallen per 29-12-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002.

Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

, 20 juni 2002.

A.W. Kist,

directeur-generaal

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Bijlage 1

[Vervallen per 29-12-2006]

Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet

Verbod op mededingingsafspraken ofwel kartelverbod

De mededingingsregels hebben ten doel om beperking van de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te voorkomen. Zij zijn van toepassing op alle ondernemingen en ondernemersverenigingen die actief zijn op de Nederlandse markt, ongeacht waar zij zijn gevestigd. Artikel 6 lid 1 Mededingingswet verbiedt overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan beperken (hierna ook: ‘kartels’). Niet elke afspraak die de concurrentie beperkt valt echter onder het kartelverbod. Sommige afspraken zijn vrijgesteld in de Mededingingswet (zie hiervoor het overzicht op de pagina’s 2 en 3). Op grond van artikel 17 Mededingingswet kan bovendien ontheffing van het kartelverbod worden gevraagd voor gedragingen die een gunstige werking op de relevante markt hebben, mits aan alle in artikel 17 Mededingingswet gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Aanvraag ontheffing artikel 17 Mededingingswet

Een mededingingsafspraak komt voor ontheffing in aanmerking als wordt voldaan aan elk van de vier volgende voorwaarden:

  • 1. de afspraak moet bijdragen tot verbetering van de productie of distributie dan wel een technische/economische vooruitgang opleveren;

  • 2. de voordelen die voortvloeien uit de afspraken moeten voor een billijk deel ten goede komen aan de eindgebruikers;

  • 3. de concurrentie mag niet verder worden beperkt dan strikt noodzakelijk is;

  • 4. er moet in de markt voldoende concurrentie overblijven.

Een ontheffing geldt altijd voor een daarbij bepaalde tijd en kan met terugwerkende kracht tot aan het moment van de aanvraag worden gegeven. Ook kunnen voorschriften aan een ontheffing worden verbonden.

Een aanvraag voor ontheffing van artikel 6 lid 1 Mededingingswet wordt ingediend door het beantwoorden van de vragen uit dit formulier. De aanvraag moet volledige en juiste informatie bevatten over de te maken mededingingsafspraak en moet een grondige argumentatie bevatten waarom de mededingingsafspraak voldoet aan de criteria voor ontheffing. De aanvraag wordt ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Om te bepalen of de activiteiten van uw onderneming vallen onder het kartelverbod, kunt u onderstaand schema volgen:

Heeft de onderneming met leveranciers, afnemers, concurrenten of een andere marktpartij schriftelijke, mondelinge of stilzwijgende afspraken die de concurrentie beperken?

– Nee: Er zijn geen kartelafspraken gemaakt.

– Ja:

Betreft het afspraken tussen niet meer dan acht ondernemingen?

en

Hebben de ondernemingen gezamenlijk niet meer dan € 4.540.000 omzet (bij levering van goederen)of € 908.000 omzet (alle andere gevallen)?

– Ja: Deze afspraken zijn vrijgesteld van het kartelverbod. Als de concurrentie op de relevante markt echter ernstig wordt beperkt, dan kunnen zij alsnog worden verboden.

– Nee:

Vallen de activiteiten onder de Europese vrijstellingen of is een ontheffing door de Europese Commissie verleend?

of

Vallen de activiteiten onder de Nederlandse vrijstellingen?

– Ja: Deze afspraken zijn vrijgesteld van het kartelverbod.

– Nee:

Zijn de onderlinge afspraken bij wet verplicht?

of

Zijn de afspraken goedgekeurd door een ander bestuursorgaan?

of

Is er sprake van een taak van algemeen belang?

– Ja: Deze afspraken zijn vrijgesteld van het kartelverbod.

– Nee:

Voldoet de afspraak aan de vier criteria voor ontheffing:

  • 1) de afspraak moet bijdragen tot verbetering van de productie of distributie dan wel een technische/economische vooruitgang opleveren;

  • 2) bovendien moeten de voordelen die voortvloeien uit de afspraken voor een redelijk deel ten goede komen aan de gebruikers;

  • 3) de concurrentie mag niet verder worden beperkt dan strikt noodzakelijk is;

  • 4) er moet in de markt voldoende concurrentie overblijven.

– Ja: De afspraken zijn verboden. Het is mogelijk een ontheffing bij NMa te vragen.

– Nee: De afspraken zijn verboden en nietig. Ontheffing is niet mogelijk.

Voor algemene informatie over de Mededingingswet wordt verwezen naar de brochure ‘Mededingingswet’ en voor nadere informatie over het kartelverbod wordt verwezen naar de brochure ‘Kartelverbod’. Beide kunnen bij de NMa worden opgevraagd.

Aanvraagformulier indienen

De aanvraag moet in drievoud worden toegezonden aan de NMa. U kunt volstaan met het sturen van één originele aanvraag en twee fotokopieën. Wij adviseren u de toelichting bij de vragen van het formulier aandachtig door te nemen.

Nederlandse Mededingingsautoriteit

T. a. v. directie Concurrentietoezicht

Postbus 16326 2500 BH Den Haag

U kunt de aanvraag ook tijdens kantooruren afgeven bij de NMa op het volgende adres:

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Wijnhaven 24 2511

GA Den Haag

Op de website van de NMa is een digitale versie van het aanvraagformulier verkrijgbaar.

Indien u vragen heeft over het aanvragen van een ontheffing, kunt u contact opnemen met de directie Concurrentietoezicht van de NMa.

Telefoon 0800-0231885

Fax (070)3303370

Internet www.nma-org.nl

Toelichting op het aanvraagformulier ontheffing

[Vervallen per 29-12-2006]

Wanneer is het raadzaam om een aanvraagformulier ontheffing in te dienen?

Het is alleen nodig een ontheffingsaanvraag in te dienen, indien de afspraak niet onder één van de in de Mededingingswet vermelde vrijstellingen valt (zie artikel 7 t/m 16 Mededingingswet en zie hiervoor het overzicht op de pagina ’s 2 en 3) en u van mening bent dat de overeenkomst dusdanige voordelen met zich meebrengt dat aan de vier cumulatieve vereisten van artikel 17 Mededingingswet is voldaan. Het is mogelijk een ontheffingsaanvraag in te dienen vóórdat de mededingingsafspraak wordt toegepast. Een ontheffing kan slechts terugwerken tot het moment dat de aanvraag voor een ontheffing is ingediend. Voor verticale overeenkomsten geldt sinds 1 juni 2000 een nieuw regime. Indien u een verticale overeenkomst aangaat, kunt u de brochure ‘Nieuw beleid inzake verticale overeenkomsten’ bij de NMa aanvragen.

Wie kan een ontheffingsaanvraag indienen?

Iedere onderneming of een ondernemersvereniging die deelneemt aan een mededingingsafspraak zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 Mededingingswet kan een ontheffingsaanvraag indienen.

Voor wat betreft mededingingsafspraken tussen ondernemingen is het gebruikelijk dat alle deelnemende ondernemingen een gemeenschappelijke aanvraag indienen. Wanneer de ontheffingsaanvraag wordt ondersteund door alle ondernemingen die deelnemen aan de mededingingsafspraak, dient u een machtiging van iedere deelnemende onderneming afzonderlijk mee te sturen, waaruit deze ondersteuning blijkt. Indien de ontheffingsaanvraag wordt ingediend door een ondernemersvereniging, dient u een ledenlijst te overleggen, alsmede naam en adres van deze leden. Tevens dient u alle leden op de hoogte te stellen. In het geval van een standaardovereenkomst kunt u volstaan met het overleggen van de standaardovereenkomst, een raming van het aantal afgesloten overeenkomsten, een lijst met de namen en de adressen van de contractspartijen en het op de hoogte stellen van alle contractspartijen.

Hoe moet u een ontheffingsaanvraag indienen?

De vragen uit het aanvraagformulier ontheffing dient u in het Nederlands te beantwoorden. Indien u bijlagen meestuurt in een andere taal, kan de NMa u vragen om een vertaling van die bijlagen. Behandelingstermijnen worden dan opgeschort totdat deze vertaling is ontvangen.

Termijnen

De termijn voor de behandeling van een ontheffingsaanvraag is in beginsel 4 maanden (artikel 19 lid 1 Mededingingswet). Deze termijn kan binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag met 4 maanden worden verlengd (artikel 19 lid 2 Mededingingswet).

De inlichtingen moeten volledig en juist zijn

De gegevens die u op basis van dit formulier verstrekt moeten volledig en juist zijn (artikel 23 Mededingingswet). Indien het aanvraagformulier ontheffing niet volledig is ingevuld, kan de directeur-generaal van de NMa besluiten de aanvraag niet te behandelen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Voordat hij hiertoe besluit, wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen. De behandelingstermijn wordt dan ingevolge artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht opgeschort tot de dag waarop die aanvulling is gegeven of de termijn daarvoor ongebruikt is verstreken. Als de termijn is verstreken zonder dat de gevraagde informatie is ontvangen, kan de NMa besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Niet alleen wanneer de ontheffingsaanvraag onvolledig is, maar ook wanneer de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling daarvan, kan op grond van voornoemde bepalingen aanvulling worden verlangd. De behandelingstermijn wordt dan eveneens opgeschort totdat de aanvulling is gegeven of de termijn ongebruikt is verstreken.

Vertrouwelijkheid

Het is mogelijk dat de informatie die u de NMa meedeelt, vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens bevat. Vertrouwelijk bedrijfs- en fabricagegegevens zijn gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid over de bedrijfsvoering of het productieproces dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Zulke bedrijfs- en fabricagegegevens die u vertrouwelijk aan de NMa meedeelt, worden niet openbaar gemaakt.

Ook kunt u van mening zijn dat uw belangen worden geschaad indien bepaalde andere van u verkregen inlichtingen openbaar gemaakt of anderszins aan anderen worden bekendgemaakt. Openbaarmaking van andere dan bedrijfs- en fabricagegegevens blijft achterwege als het belang van de openbaarmaking niet in verhouding staat met de belangen van betrokken partijen of derden. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat door openbaarmaking het belang van de onderneming die de gegevens heeft verstrekt onevenredig wordt geschaad.

De NMa verzoekt u bij de beantwoording van de vragen voor elk onderdeel van de gevraagde informatie gemotiveerd aan te geven welke gegevens moeten worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens en welke gegevens om andere redenen vertrouwelijk zouden moeten worden behandeld. Om de herkenbaarheid van deze vertrouwelijke gegevens te vergroten, dient u deze ofwel vetgedrukt weer te geven ofwel in een aparte bijlage bij uw antwoord te voegen. De NMa gaat ervan uit dat de informatie waarvoor u niet nadrukkelijk aangeeft dat zij naar uw mening als vertrouwelijk moet worden behandeld, door de NMa zonder meer voor derden toegankelijk kan worden gemaakt.

Het kan voorkomen dat de NMa vindt dat u ten onrechte informatie als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens of anderszins vertrouwelijk heeft bestempeld. In dat geval zal de NMa hierover met u contact opnemen, alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan.

Formulier aanvraag ontheffing

1. Inlichtingen over alle deelnemende ondernemingen

1.1. Vermeld van alle aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemingen:

– naam en – indien anders – handelsnaam;

– rechtsvorm;

– adres;

– telefoon- en telefaxnummers;

– eventueel elektronisch postadres; – bezoekadres;

– handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken ondernemingen. De deelnemende onderneming(en) dienen, in het geval dat zij de ontheffingsaanvraag ondersteunen, een machtiging mee te sturen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aanvraagster van de ontheffing blijkt. Indien de ontheffingsaanvraag wordt ingediend door een ondernemersvereniging, dan dient u een ledenlijst te overleggen, alsmede naam en adres van deze leden. Tevens dient u alle leden op de hoogte te stellen. Indien de mededingingsafspraak de vorm heeft of onderdeel uitmaakt van een standaardovereenkomst, kunt u volstaan met het overleggen van de standaardovereenkomst, een raming van het aantal overeenkomsten dat zal worden afgesloten, een lijst met de namen en de adressen van de contractspartijen en het op de hoogte stellen van alle contractspartijen.

1.2. Vermeld van de gemachtigde(n):

– achternaam;

– bedrijfsnaam;

– postadres;

– telefoon- en telefaxnummers;

– eventueel elektronisch postadres en functie van de aangewezen gemachtigde( n).

Stuur een schriftelijk bewijsstuk mee, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de genoemde persoon/ personen blijkt.

Toelichting bij vraag 1. 2

Vul hier de gegevens in van degene die gemachtigd is om in de ontheffingsprocedure de aanvraagster en de deelnemende ondernemingen te vertegenwoordigen. Dit kan bijvoorbeeld een advocaat of een bedrijfsjurist zijn. De gemachtigde kan ook iemand zijn die werkzaam is bij de in vraag 1. 1 genoemde aanvraagster(s) van de ontheffing. Er moet een bewijsstuk meegestuurd worden waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gemachtigde blijkt. Wanneer in de loop van de procedure de persoon van de gemachtigde wijzigt, dient u dit direct te melden en een schriftelijk bewijsstuk mee te sturen, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze persoon/personen blijkt. Alle contacten en correspondentie tijdens de ontheffingsprocedure zullen in principe plaatsvinden via deze gemachtigde.

1.3. Wat was de omzet van alle ondernemingen die deelnemen aan de mededingingsafspraak in het voorafgaande kalenderjaar? Stuur van alle aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemingen de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar als aparte bijlage mee. Ten aanzien van een aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemersvereniging dienen deze gegevens in dit geval te worden verstrekt met betrekking tot de leden van de ondernemersvereniging gezamenlijk. Er hoeven geen jaarrekeningen te worden verstrekt.

1.4. Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van alle aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemingen. Geef tevens een omschrijving van de sectoren waarin zij werkzaam zijn. Ten aanzien van een aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemersvereniging dienen deze gegevens te worden verstrekt met betrekking tot de leden van de vereniging.

2. Inlichtingen over de groep

Vul deze vraag alleen in wanneer een onderneming die deelneemt aan een mededingingsafspraak deel uitmaakt van een groep. De definitie van een groep luidt overeenkomstig artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: ‘Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden’

2.1. Vermeld van de groep:

– naam en – indien anders – handelsnaam;

– rechtsvorm;

– postadres;

– telefoon- en telefaxnummers;

– eventueel elektronisch postadres;

– handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de groep.

Toelichting bij vraag 2. 1

Deze gegevens moeten worden verstrekt ten aanzien van alle aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemingen die deel uit maken van een groep.

2.2. Geef de namen en adressen van alle ondernemingen die tot dezelfde groep behoren. De opsomming moet tevens duidelijkheid geven over de directe en indirecte zeggenschapsrelaties binnen de groep. 2.3.

Geef aan welke andere ondernemingen binnen de groep werkzaam zijn op de markt waarop de mededingingsafspraak betrekking heeft. Stuur de jaarrekening van deze ondernemingen over het voorafgaande kalenderjaar als aparte bijlage mee. Indien een ondernemersvereniging deelneemt aan een mededingingsafspraak, hoeft door deze ondernemersvereniging in dit geval geen jaarrekening te worden verstrekt.

2.4. Wat was de omzet van de groep in het voorafgaande kalenderjaar? Stuur de geconsolideerde jaarrekening van de groep over het voorafgaande kalenderjaar als aparte bijlage mee. Indien een ondernemersvereniging deelneemt aan een mededingingsafspraak, hoeft door deze ondernemersvereniging in dit geval geen jaarrekening te worden verstrekt.

3. Betrokken ondernemingen met minderheidsbelangen

3.1. Is de onderneming die deelneemt aan de mededingingsafspraak in het bezit van een belang van meer dan 25% maar minder dan 50% in (een) andere onderneming(en), zonder zeggenschap over deze onderneming te hebben? Het gaat hier uitsluitend om (een) onderneming(en) die werkzaam is (zijn) op de markt waar de mededingingsafspraak betrekking op heeft. Zo ja, vermeld in dat geval: naam, bezoekadres en postadres van deze andere onderneming(en). Geef tevens een omschrijving van de sectoren waarin zij werkzaam zijn.

3.2. Heeft/hebben (een) andere onderneming( en) een belang van meer dan 25% maar minder dan 50%, zonder zeggenschap over deze onderneming te hebben, in de bij de mededingingsafspraak betrokken onderneming? Zo ja, vermeld in dat geval: naam, bezoekadres en postadres van deze andere onderneming(en). Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming(en). Geef tevens een omschrijving van de sectoren waarin zij werkzaam zijn.

4. Beschrijving van de mededingingsafspraak

4.1. Betreft de mededingingsafspraak een overeenkomst tussen ondernemingen of een besluit van een ondernemersvereniging? Stuur een kopie van de mededingingsafspraak als aparte bijlage mee.

4.2. Geef een korte beschrijving van de mededingingsafspraak.

4.3. Noem de aanvangsdatum van de mededingingsafspraak.

4.4. Vermeld de duur van de mededingingsafspraak.

4.5. Geef voor de mededingingsafspraak aan welke mogelijke mededingingsbeperkingen, zoals hieronder vermeld, deze met zich meebrengt voor de deelnemende ondernemingen of de leden van de deelnemende ondernemersverenigingen.

a. de in- en verkoopprijzen;

b. de handelsvoorwaarden;

c. de hoeveelheid te vervaardigen of te verkopen goederen of te verrichten diensten;

d. de investeringen;

e. de technische ontwikkelingen;

f. de verdeling of toewijzing van markten of aanvoerbronnen;

g. aankopen bij of de verkopen aan derden;

h. de toepassing van gelijke leveringscondities voor gelijkwaardige goederen en/of diensten;

i. het gescheiden of gekoppeld aanbieden van goederen of diensten;

j. overige beperkingen, namelijk …

Bij de onderdelen waarvoor u aangeeft dat deze deel uitmaken van de mededingingsafspraak, dient u een toelichting te geven. Verwijs daarbij tevens, indien van toepassing, naar de betreffende bepaling(en) van de overeenkomst.

4.6. Heeft de mededingingsafspraak invloed op het handelsverkeer tussen EU-landen? Geef een korte toelichting.

5. Marktomschrijving

Onderbouw waar mogelijk de antwoorden op onderstaande vragen met (markt) studies, benchmarks, sectorstudies etc. Deze kunt u als aparte bijlage toevoegen met verwijzing naar het betreffende vraagnummer.

5.1. Beschrijf de structuur van de aanbodzijde van de markt. Bij deze vraag gaat het erom dat u een goed beeld geeft van de aanbodzijde van de markt waarop de mededingingsafspraak betrekking heeft. Beantwoord in ieder geval de volgende deelvragen:

– wie zijn de aanbieders;

– hoeveel aanbieders zijn er;

– wat is hun marktaandeel;

– hoe is het aanbod georganiseerd (zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden);

– wie zijn uw vijf belangrijkste concurrenten;

– overige relevante aspecten.

5.2. Beschrijf de structuur van de vraagzijde van de markt. Bij deze vraag gaat het erom dat u een goed beeld geeft van de vraagzijde van de markt waarop de mededingingsafspraak betrekking heeft. Beantwoord in ieder geval de volgende deelvragen:

– wie zijn de vragers;

– hoeveel vragers zijn er;

– hoe is de vraag georganiseerd (zijn er bijvoorbeeld inkoopcombinaties);

– overige relevante aspecten.

5.3. Geef een korte omschrijving van de soort goederen en/of diensten waarop de mededingingsafspraak betrekking heeft.

5.4. Geef aan wat de relevante productmarkt is waarop de mededingingsafspraak van toepassing is. Noem voor zover van toepassing de vervangende goederen en/of diensten.

Toelichting bij vraag 5. 4

Voor de beoordeling of de mededingingsafspraak in aanmerking komt voor ontheffing, is het noodzakelijk te weten op welke markten de deelnemende ondernemingen actief zijn. Hierbij is het begrip relevante markt van belang.

De relevante productmarkt omvat de goederen en/of diensten, die de gebruiker als substitueerbaar (vervangbaar) beschouwt op grond van productkenmerken, prijs en beoogd gebruik. Bepalend voor de afbakening van de relevante productmarkt zijn met name de reacties van afnemers op prijswijzigingen van producten en/of diensten. Bij vraag 5. 4 moet u een overzicht geven van de vervangende goederen en/of diensten. Bij de omschrijving van de relevante markt zal zich vaak de vraag voordoen welke marktafbakening de juiste is. De NMa dient in haar analyse uit te gaan van een marktafbakening die in overeenstemming is met de economische realiteit. Als u er niet zeker van bent welke marktafbakening u moet kiezen, kunt u de positie van partijen uiteenzetten uitgaande van verschillende marktdefinities.

5.5. Geef de geografische omvang van de relevante markt.

Toelichting bij vraag 5. 5.

De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen werkzaam zijn en waar de concurrentievoorwaarden voldoende gelijk zijn en duidelijk verschillen van de concurrentievoorwaarden in aangrenzende gebieden. De relevante geografische markt kan een deel van Nederland zijn, geheel Nederland of een groter gebied. Bepalend voor de afbakening zijn onder meer: de verdeling van marktaandelen van de aanbieders in verschillende gebieden, reacties van afnemers op prijsverschillen, aankoopgedrag van de afnemers en handelsstromen tussen gebieden.

5.6. Beschrijf de (on)mogelijkheden om tot de relevante markt toe te treden.

5.7. Geef een raming van de totale omvang, in waarde en in volume, van de omzet op de relevante markt.

Toelichting bij vraag 5.7.

Geef bij deze vraag een raming van de totale omzet van alle ondernemingen op de markt van goederen en/of diensten waarop de mededingingsafspraak betrekking heeft. Hiertoe horen ook de eventueel in vraag aangeduide substitutiegoederen en/of - diensten op de aangegeven geografische markt.

5.8. Geef aan welk aandeel, in waarde en in volume, van de totale omzet op de relevante markt elke aan de mededingingsafspraak deelnemende onderneming heeft. Ten aanzien van een aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemersvereniging worden deze gegevens verstrekt met betrekking tot de leden van de ondernemersvereniging gezamenlijk.

6. Voorwaarden voor ontheffing Bij deze vraag dient u zorgvuldig te motiveren en te onderbouwen, zo mogelijk met kwantitatieve gegevens, waarom u vindt dat de betreffende mededingingsafspraak voldoet aan de vier in vraag 6. 1 tot en met 6. 4 genoemde cumulatieve voorwaarden van artikel 17 Mededingingswet.

6.1. Geef aan hoe de mededingingsafspraak bijdraagt aan de verbetering van de productie of de verdeling van goederen en/of diensten of aan de bevordering van de technische en/of economische vooruitgang op de markt. Gelieve met name de redenen te geven waarom die voordelen worden geacht uit de mededingingsafspraak te zullen voortvloeien.

6.2. Geef aan hoe een billijk aandeel in de uit de mededingingsafspraak voortvloeiende voordelen (vraag 6. 1) ten goede komt aan gebruikers.

6.3. Geef aan waarom alle mededingingsbeperkende bepalingen in de mededingingsafspraak noodzakelijk zijn om de in onderdeel 6. 1 bedoelde verbetering en/of vooruitgang te bereiken.

6.4. Motiveer waarom de mededingingsafspraak de concurrentie niet uitschakelt voor een wezenlijk deel van de relevante markt voor goederen en/of diensten.

7. Eerdere of lopende procedures Geef aan of bij onderstaande instanties procedures lopen of zijn gevoerd met betrekking tot de mededingingsafspraak waarop deze ontheffingsaanvraag betrekking heeft, of met betrekking tot een aanverwante overeenkomst, een aanverwant besluit of een aanverwante onderling afgestemde feitelijke gedraging.

a. Ministerie van Economische Zaken;

b. Nederlandse Mededingingsautoriteit;

c. Nederlandse rechterlijke instantie(s);

d. Europese Commissie;

e. Buitenlandse rechterlijke instantie(s);

f. Buitenlandse mededingingsautoriteit( en);

g. andere Nederlandse toezichthouders, bijvoorbeeld OPTA, CTSV of het Commissariaat van de Media;

h. arbitrage.

Toelichting bij vraag 7

Geef voor elk onderdeel van vraag 7 dat u met ja beantwoordt, de stand van zaken aan met betrekking tot de betreffende procedure. Vermeld hierbij het eventuele correspondentie-/ zaaknummer. Voeg zo mogelijk de documenten toe die betrekking hebben op deze procedures.

8. Overige relevante informatie Is er andere informatie die naar uw oordeel relevant is voor de beoordeling van deze ontheffingsaanvraag en die niet in de eerdere vragen aan de orde is geweest?

9. Checklist

9.1. Algemene gegevens Zijn de algemene gegevens van alle aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemingen overgelegd?

9.2. Verplichte bijlagen

– Heeft u de machtiging(en) van de deelnemende onderneming(en) meegestuurd, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aanvraagster van de ontheffing blijkt (vraag 1.1.)?

– Heeft u de bewijsstukken bijgevoegd, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gemachtigde( n) blijkt (vraag 1.2.)?

– Heeft u de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar van alle aan de mededingingsafspraak deelnemende ondernemingen bijgevoegd (vraag 1. 3.)?

– Heeft u, indien van toepassing, de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar bijgevoegd van de onderneming die deel uitmaakt van de groep en die werkzaam is op de markt waarop de mededingingsafspraak betrekking heeft (vraag 2.3.)?

– Heeft u, indien van toepassing, de geconsolideerde jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar van de groep bijgevoegd (vraag 2.4.)?

– Heeft u een kopie van de (concept) mededingingsafspraak bijgevoegd (vraag 4. 1.)?

NB: Vergeet niet de delen van documenten die u als vertrouwelijk aanmerkt te scheiden van de niet-vertrouwelijke delen van documenten.

9.3. Overige bijlagen Heeft u alle overige relevante bijlagen bijgevoegd?

9.4. Vertrouwelijkheid De NMa verzoekt u bij de beantwoording van de vragen voor elk onderdeel van de gevraagde informatie gemotiveerd aan te geven welke gegevens moeten worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens en welke gegevens om andere redenen vertrouwelijk zouden moeten worden behandeld. Om de herkenbaarheid van deze vertrouwelijke gegevens te vergroten, dient u deze ofwel vetgedrukt weer te geven ofwel in een aparte bijlage bij uw antwoord te voegen. De NMa gaat ervan uit dat de informatie waarvoor u niet nadrukkelijk aangeeft dat zij naar uw mening als vertrouwelijk moet worden behandeld, door de NMa zonder meer voor derden toegankelijk gemaakt kan worden.

9.5 Drievoud Denkt u eraan de aanvraag in drievoud in te dienen?

Aantal bijlagen:

Waarvan vertrouwelijk:

Ondertekening

Plaats:

Datum:

Naam van de aanvrager/gemachtigde:

Handtekening van de aanvrager/gemachtigde:

Algemene informatie

[Vervallen per 29-12-2006]

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet en geeft uitvoering aan de taken die uit deze wet voortvloeien. De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) is een kamer binnen de NMa. DTe is regulator bij de liberalisering van de energiesector en toezichthouder op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze brochure bevat het Formulier aanvraag ontheffing artikel 6 Mededingingswet. Hierin staat beschreven welke informatie u aan de NMa moet verstrekken bij een ontheffingsaanvraag. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Voor algemene informatie over de Mededingingswet en de Nederlandse Mededingingsautoriteit kunt u:

• contact opnemen met de Informatielijn NMa/DTe:

– telefoon 0800 -023 18 85 (maandag t/m vrijdag van 9. 00 tot 17. 00 uur)

– e-mail:info@nma-org. nl

• de website bezoeken:www. nma-org. nl

Brochures en formulieren kunt u bestellen via de Informatielijn NMa/DTe en de website van de NMa. Een aantal brochures en formulieren kunt u downloaden van de website.

De volledige wettekst Mededingingswet vindt u op de website van de NMa.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NMa haar werk uitvoert, kunt u dit melden aan de klachtenfunctionaris. In het besluit ‘Klachtenfunctionaris NMa/DTe’, dat gebaseerd is op de Algemene wet bestuursrecht, staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen. U vindt het besluit onder andere op de website van de NMa. Schriftelijk ingediende klachten kunt u richten aan:

Klachtenfunctionaris NMa/DTe

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

NMa

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Bezoekadres: Wijnhaven 24

2511 GA Den Haag

T 0800-023 18 85

F (070)330 33 70

E info@nma-org. nl

www.nma-org.nl

Bijlage 2. bij het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet

[Vervallen per 29-12-2006]

Toelichting bij de formulieren

Wie doen de melding of de vergunningaanvraag?

De partijen die voornemens zijn een concentratie tot stand te brengen zijn er verantwoordelijk voor dat deze bijtijds wordt gemeld (respectievelijk de vergunning daarvoor wordt aangevraagd). Wie dit zijn, hangt af van de aard van de transactie. Bij een fusie zullen het in de regel de fuserende partijen zijn, bij een overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen of activa, de kopende en de verkopende partij en bij de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, de oprichtende partijen. Een melding of vergunningaanvraag kan door elk van de betrokken partijen worden ingediend en kan ook door of namens meerdere partijen gezamenlijk worden ingediend. Uit mee te zenden schriftelijke machtigingen moet blijken welke personen bevoegd zijn om als vertegenwoordiger en/of contactpersoon van een of meer partijen op te treden.

Wanneer melden?

Artikel 34 Mededingingswet bepaalt dat het verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe is gemeld en vervolgens vier weken is gewacht. De wet vermeldt echter niet wanneer er moet worden gemeld. U moet zelf beoordelen wanneer het best kan worden gemeld. Uiteraard kan de melding pas plaatsvinden wanneer u over de gegevens beschikt die in dit formulier worden gevraagd. Het voornemen voor een concentratie moet dus voldoende concreet zijn voordat de melding kan plaatsvinden. Als u in een te vroeg stadium meldt en er daarna wijzigingen optreden die een wezenlijke verandering in de concentratie tot gevolg hebben, moet u opnieuw melden.

Hoe moet u melden of de aanvraag om vergunning indienen?

De vragen uit de formulieren voor melding en voor aanvraag om vergunning moet u in het Nederlands beantwoorden. Indien u bijlagen meestuurt in een andere taal, kan de NMa u verzoeken de melding of aanvraag om vergunning aan te vullen met een vertaling van die bijlagen. Behandelingstermijnen worden dan opgeschort totdat deze vertaling is ontvangen. De melding moet in viervoud en de aanvraag om vergunning in vijfvoud (aangetekend)worden verzonden naar de NMa, of tijdens de bezoektijden van de NMa worden afgegeven op het bezoekadres. Let op: de informatie dient in zijn geheel verveelvoudigd te worden, inclusief bijlagen, vertalingen en dergelijke. U moet vier (bij een melding) of vijf (bij een aanvraag om vergunning) identieke documenten aanleveren.

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

of

Bezoekadres:

Wijnhaven 24

2511 GA Den Haag

De inlichtingen moeten volledig en juist zijn

De melding en de aanvraag om vergunning moeten volledig en juist zijn. Indien een formulier niet volledig is ingevuld, geldt het volgende. Bij een onvolledige melding kan de NMa een aanvulling verlangen op grond van artikel 35, tweede lid, Mededingingswet. De behandeltermijn wordt dan ingevolge artikel 38 van deze wet opgeschort tot de dag waarop die aanvulling door de NMa is ontvangen. Indien een aanvraag om vergunning niet volledig is, kan de NMa besluiten deze niet te behandelen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Voordat de NMa hiertoe besluit, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan ingevolge artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht opgeschort tot de dag waarop die aanvulling is gegeven of de termijn daarvoor ongebruikt is verstreken.

Ook wanneer de melding of aanvraag om vergunning volledig is, maar de daarbij verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de concentratie, kan op grond van voornoemde bepalingen aanvulling worden verlangd. De behandeltermijn wordt dan eveneens opgeschort. Als er tijdens de procedure wijzigingen optreden in de door u verstrekte gegevens, dan dient u de nieuwe gegevens direct aan de NMa te melden. Indien u bepaalde informatie niet kunt verschaffen, wordt u verzocht de redenen daarvan te vermelden. Voorts kan de NMa u toestemming geven om bepaalde vragen uit het formulier voor de aanvraag om een vergunning onbeantwoord te laten. U moet hier dan vooraf schriftelijk om verzoeken.

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de verstrekte informatie juist is. Artikel 73 Mededingingswet bepaalt dat geldboetes tot € 22.500 kunnen worden opgelegd zowel wanneer onjuiste als wanneer onvolledige inlichtingen worden verstrekt bij een melding of een aanvraag om vergunning. Bovendien heeft de NMa de bevoegdheid de beschikking houdende verlening van een vergunning in te trekken, wanneer die berust op zodanig onjuiste inlichtingen, dat anders zou zijn beslist als de juiste gegevens wel bekend zouden zijn geweest (artikel 45 Mededingingswet).

Vertrouwelijkheid

Het is mogelijk dat de informatie die u de NMa meedeelt vertrouwelijke bedrijfs-of fabricagegegevens bevat. Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens zijn niet-openbare gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid over de bedrijfsvoering of het productieproces dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Bedrijfs- en fabricagegegevens die u vertrouwelijk aan de NMa meedeelt, worden niet openbaar gemaakt.

Ook kunt u van mening zijn dat uw belangen worden geschaad indien bepaalde andere van u verkregen inlichtingen openbaar gemaakt of anderszins aan anderen bekendgemaakt worden. Openbaarmaking van andere dan bedrijfs- en fabricagegegevens blijft achterwege als het belang van de openbaarmaking niet opweegt tegen de belangen van betrokken partijen of derden. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat door openbaarmaking het belang van de onderneming die de gegevens heeft verstrekt onevenredig wordt geschaad.

Bij alle ingediende stukken moet u gemotiveerd aangeven welke informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd. De informatie die u als vertrouwelijk beschouwt, moet herkenbaar worden gemaakt (vet gedrukt) of opgenomen worden in een afzonderlijke bijlage.

Als verschillende ondernemingen gezamenlijk een melding verrichten of een aanvraag om vergunning indienen, mogen inlichtingen die door deze ondernemingen als vertrouwelijk worden aangemerkt, afzonderlijk worden ingediend.

Nevenrestricties

Nevenrestricties zijn afspraken tussen partijen bij een concentratie die de mededinging kunnen beperken, maar die, omdat zij rechtstreeks verbonden zijn aan een concentratie en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking daarvan, zijn uitgezonderd van het kartelverbod. Voorbeelden van mogelijke nevenrestricties zijn non-concurrentiebedingen en leverings- of afnamegaranties. Met vraag 5.1. van het formulier wordt u gevraagd opgave te doen van alle afspraken die naar het oordeel van de bij de concentratie betrokken ondernemingen nevenrestricties zijn. Indien u een uitspraak wenst over de vraag of de door u aangemelde afspraken ook naar het oordeel van de NMa nevenrestricties zijn in de zin van de Mededingingswet, dan kunt u daarom verzoeken door middel van de beantwoording van vraag 5.2. De uitzondering voor nevenrestricties, die is geregeld in artikel 10 Mededingingswet, geldt echter van rechtswege. Dit betekent dat deze uitzondering op een afspraak van toepassing kan zijn zonder dat de NMa zich daarover heeft uitgesproken. Uit het feit dat de NMa in het kader van het concentratietoezicht zich niet uitspreekt over aangemelde restricties mag evenwel niet worden afgeleid dat op deze restricties het verbod van artikel 6 Mededingingswet niet van toepassing kan zijn en ook niet dat op deze restricties artikel 10 Mededingingswet van toepassing is.

Informatie Europese Unie

In verband met de evaluatie van de omzetdrempels van de Europese Concentratieverordening is door de lidstaten afgesproken dat zij enkele gegevens zullen inwinnen over de op nationaal niveau aangemelde concentraties. In verband hiermee verzoeken wij u de aan het slot van het formulier gestelde vragen te beantwoorden. U bent daartoe evenwel niet verplicht.

Omschrijving van de begrippen in de formulieren

1. Betrokken ondernemingen

Met ‘betrokken ondernemingen’ worden de ondernemingen bedoeld die betrokken zijn bij een voorgenomen concentratie. Het is onder meer voor de beantwoording van de vraag of de omzetdrempels als omschreven in artikel 29 Mededingingswet worden gehaald, belangrijk welke de betrokken ondernemingen zijn. Als betrokken ondernemingen worden beschouwd:

a. In geval van een fusie:de fuserende ondernemingen.

b. In geval van verkrijging van zeggenschap over een onderneming of deel daarvan: de onderneming die zeggenschap verkrijgt en de onderneming, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen.

c. In geval van een openbaar bod:de onderneming die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de onderneming die het doelwit is van het bod.

d. In geval van een nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming: de oprichtende ondernemingen.

e. In geval van een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke onderneming: de ondernemingen die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke onderneming en de gemeenschappelijke onderneming zelf. In afwijking van deze regel zijn, in een situatie waarin onderneming C, die een dochteronderneming is van onderneming A, maar door een transactie onder de gezamenlijke zeggenschap komt te staan van onderneming A en onderneming B, alleen de ondernemingen A en B betrokken ondernemingen. Voor de omzetberekening moet de omzet van onderneming C op voet van artikel 30 Mededingingswet aan onderneming A worden toegerekend.

Een onderneming die door de concentratie zeggenschap verliest (bijvoorbeeld een verkopende partij), is geen bij de concentratie betrokken onderneming. De omzet van deze onderneming moet bij de omzetberekening buiten beschouwing worden gelaten.

2. De door de concentratie beïnvloede markten

Door de concentratie beïnvloede markten zijn:

– de markten waarop twee of meer betrokken ondernemingen werkzaam zijn (horizontale relatie);

– de markten waarop een of meer van de betrokken ondernemingen werkzaam is (zijn), terwijl een of meer van de andere betrokken ondernemingen werkzaam is (zijn) op een markt waarop leveranciers of afnemers van eerstgenoemde onderneming werkzaam zijn (verticale relatie). Beide genoemde markten zijn door de concentratie beïnvloede markten. Indien een onderneming deel uit maakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan moeten bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een beïnvloede respectievelijk een te onderzoeken markt de activiteiten van de gehele groep worden betrokken. De activiteiten van een onderneming die door de concentratie zeggenschap verliest dienen hierbij echter buiten beschouwing te worden gelaten.

Om vast te stellen welke markt of markten door de concentratie kunnen worden beïnvloed, moet eerst worden nagegaan op welke relevante markten de betrokken ondernemingen actief zijn. De relevante markt vormt de basis voor het bepalen van de respectievelijke marktposities van de betrokken ondernemingen en voor het beoordelen van de gevolgen van de concentratie voor de mededinging. Bij de afbakening van een relevante markt dient aandacht te worden besteed aan de productdimensie en aan de geografische dimensie van de markt.

De relevante productmarkt omvat de goederen en/of diensten, die de gebruiker als substitueerbaar beschouwt op grond van productkenmerken, prijs en beoogd gebruik. Bepalend voor de afbakening van de relevante productmarkt zijn onder meer de fysieke en technische karakteristieken van de goederen of de aard van de diensten, prijsverhoudingen en reacties van afnemers op prijswijzigingen. De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen werkzaam zijn en waar de concurrentievoorwaarden voldoende gelijk zijn en duidelijk verschillen van de concurrentievoorwaarden in aangrenzende gebieden. De relevante geografische markt kan een deel van Nederland zijn, geheel Nederland of een groter gebied. Bepalend voor de afbakening zijn onder meer: de verdeling van marktaandelen van de aanbieders in verschillende gebieden, prijsverschillen, aankoopgedrag van de afnemers en handelsstromen.

Bij de omschrijving van de relevante markt zal zich vaak de vraag voordoen welke marktafbakening de juiste is. De NMa dient in haar analyse uit te gaan van een marktafbakening die in overeenstemming is met de economische realiteit. Wanneer een markt op meer dan één manier kan worden afgebakend of wanneer onzeker is welke marktafbakening de juiste is, dan is het voor een vlotte afhandeling van uw melding bevorderlijk wanneer u de NMa duidelijk informeert over de activiteiten van de betrokken ondernemingen. Daarnaast kan het verstandig zijn de positie van partijen uiteen te zetten uitgaande van verschillende marktdefinities.

3. Een te onderzoeken markt

Te onderzoeken markten zijn:

– Bij een horizontale relatie:een door de concentratie beïnvloede markt waarop de betrokken ondernemingen in waarde en/of in volume gemeten samen een marktaandeel hebben van 15% of meer.

– Bij een verticale relatie: een door de concentratie beïnvloede markt waarop enige betrokken onderneming in waarde en/of in volume gemeten een marktaandeel heeft van 20% of meer.

Formulier melding concentratie

[Vervallen per 29-12-2006]

Inlichtingen betreffende de betrokken ondernemingen (1)

1.1. Vermeld:

- naam en -indien anders -handelsnaam;

- rechtsvorm;

- adres;

- telefoon-en telefaxnummers;

- eventueel elektronisch postadres;

- handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken ondernemingen.

1.2. Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken ondernemingen en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.3. Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen.

1.4. Indien een betrokken onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:

– geef een aanduiding (naam)van de groep;

– geef de namen van alle ondernemingen die tot de groep behoren;

– beschrijf de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep;

– geef aan in welke sectoren de ondernemingen die deel uitmaken van de groep werkzaam zijn;

– geef aan welke van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep werkzaam zijn op een markt waarop een betrokken onderneming werkzaam is.

1.5. Verstrek voor elk van de betrokken ondernemingen een opgave van de totale omzet over het voorafgaande kalenderjaar, alsmede van de omzet in Nederland in dat jaar, uitgedrukt in euro. De gevraagde omzet moet worden berekend op voet van artikel 30 Mededingingswet. Indien het een kredietinstelling of een financiële instelling betreft: verstrek een opgave van de waarde van de vaste en de vlottende activa van de instelling alsmede van de waarde van de materiële vaste activa van de instelling in Nederland. De waarden die moeten worden opgegeven zijn die welke gelden aan het slot van het voorafgaande boekjaar. De waarden moeten worden berekend conform artikel 364, tweede en derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Indien het een verzekeraar betreft: verstrek een opgave van het bedrag aan bruto geboekte premies in het voorafgaande boekjaar alsmede van het bedrag aan bruto geboekte premies in dat jaar in Nederland. Wanneer bedragen moeten worden omgerekend vanuit een andere geldeenheid, dan moet dit geschieden naar de gemiddelde koers in het desbetreffende jaar van die andere geldeenheid, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank N. V. (te vinden op website: www.dnb.nl).

Gegevens betreffende de concentratie

[Vervallen per 29-12-2006]

2. Beschrijf het karakter van de operatie. Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming, een en ander in de zin van artikel 27 Mededingingswet. Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien.

Marktomschrijving

[Vervallen per 29-12-2006]

3.1. Geef aan welke markten door de concentratie worden beïnvloed (2).

3.2. Leg uit hoe de in uw antwoord op de voorgaande vraag genoemde markten zijn afgebakend. Schenk daarbij aandacht aan de productdimensie en aan de geografische dimensie van de afbakening.

3.3. Geef aan welke de te onderzoeken markten zijn en doe opgave van de omvang van elk van deze markten in waarde en volume (3).

3.4. Geef aan wat de marktaandelen, in waarde en in volume, zijn van de bij de concentratie betrokken ondernemingen op de te onderzoeken markten.

3.5. Verstrek voor elke door de concentratie beïnvloede markt:

a. Van de vijf belangrijkste concurrenten van elk van de betrokken ondernemingen: de namen, adressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen en - in voorkomend geval - telefaxnummers (onder belangrijkste zal als regel kunnen worden verstaan: met de grootste marktaandelen op de markt in kwestie).

b. Van de vijf belangrijkste afnemers van elk van de betrokken ondernemingen: de namen, adressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen en - in voorkomend geval - telefaxnummers (de belangrijkste afnemers zijn de afnemers die in het afgelopen jaar de belangrijkste kopers waren van de producten die de onderneming op de markt in kwestie afzette).

c. In voorkomend geval: de namen, adressen, telefoonnummers en namen van contactpersonen van privaatrechtelijke organisaties die tot doel hebben de belangen te behartigen van de ondernemingen die op de desbetreffende markt actief zijn.

NB: U dient uw antwoorden te baseren op zo recent mogelijke gegevens. Indien u niet over precieze gegevens beschikt m. b. t. de omvang van de markt(en)in kwestie, gelieve een zo precies mogelijke schatting te geven en daarbij aan te geven op welke gegevens deze schatting is gebaseerd en hoe zij is berekend.

Mee te zenden documenten

4.1. De meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de betrokken ondernemingen. In voorkomend geval tevens de meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen van de onderneming die de financiële gegevens van een betrokken onderneming in een geconsolideerde jaarrekening betrekt, behalve wanneer dit een onderneming is die door de concentratie zeggenschap verliest.

4.2. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen)binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn en welke verplichtingen op partijen (zullen) rusten die van invloed zijn op de mededinging tussen partijen en/of met derden.

4.3. Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.

4.4. Verstrek de volgende marktonderzoeken waarover de betrokken ondernemingen de beschikking hebben:

a. Indien er sprake is van beïnvloede markten, de marktonderzoeken die van belang zijn voor de wijze waarop de relevante markt door de aanmeldende partijen is afgebakend.

b. Indien er sprake is van te onderzoeken markten, in aanvulling op de onder a) bedoelde marktonderzoeken tevens de marktonderzoeken die van belang zijn voor de bepaling van de omvang van de relevante markt en van de positie van partijen daarop en

c. indien in uw melding wordt verwezen naar andere rapporten, deze rapporten.

Nevenrestricties

5.1. Geef aan welke overeenkomsten, besluiten en gedragingen als bedoeld in artikel 6 Mededingingswet naar het oordeel van de betrokken ondernemingen rechtstreeks verbonden zijn aan de concentratie en noodzakelijk voor de verwezenlijking daarvan.

5.2. Indien u ten aanzien van een of meer van de in vraag 5.1. bedoelde overeenkomsten, besluiten en/of gedragingen een uitspraak van de d-g NMa wenst betreffende de vraag of artikel 10 Mededingingswet daarop van toepassing is: gelieve aan te geven welke overeenkomsten, besluiten en/of gedragingen dit betreft.

Informatie Europese Unie

6.1. Geef aan of de bij dit formulier aangemelde concentratie ook bij de mededingingsautoriteit van andere EU-lidstaten is of wordt aangemeld en zo ja, bij welke.

6.2. Geef aan welke omzet de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk in de gehele Europese Unie hebben behaald. Vermeld daarbij of de gegevens betrekking hebben op het (meest recente) boek- dan wel kalenderjaar.

Plaats en datum:

Handtekening:

(1), (2) en (3) Deze begrippen worden uitgelegd in de toelichting

Bijlage 3. bij het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet

[Vervallen per 29-12-2006]

Formulier aanvraag vergunning

Het formulier dat u heeft ingevuld bij de melding, maakt deel uit van dit formulier. Tenzij er gegevens gewijzigd zijn, kunt u bij vraag 1.1. t/m 1.4. volstaan met een kopie van het door u ingevulde meldingsformulier. U dient dan alleen onder 1.1. de naam in te vullen en bij 1.3. het zaaknummer aan te geven. Indien op het moment van indiening van de aanvraag om vergunning feitelijke wijzigingen zijn opgetreden, of indien nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen die van invloed zijn op de juiste en volledige beantwoording van de vragen uit het meldingsformulier, dient u deze wijzigingen of nieuwe gegevens mede te delen.

Inlichtingen over de betrokken ondernemingen 1

1.1 Vermeld:

– naam en -indien anders -handelsnaam;

– rechtsvorm;

– adres;

– telefoon-en telefaxnummers;

– eventueel elektronisch postadres; – handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken ondernemingen.

1.2. Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen.

1.3. Verstrek een schriftelijk bewijsstuk waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Persoonlijke en financiële banden en eerdere overnemingen

2.1. Verstrek voor elk van de betrokken ondernemingen een lijst met de namen van alle andere ondernemingen die op de te onderzoeken markten 3 werkzaam zijn en waarin de bij de concentratie betrokken ondernemingen alleen of gezamenlijk 10%of meer van de stemrechten of van het uitgegeven aandelenkapitaal of andere effecten bezitten. Vermeld de hoogte van het percentage.

2.2. Verstrek de namen van de ondernemingen waarover in de afgelopen drie jaar door de bij de concentratie betrokken ondernemingen een zeggenschap werd verkregen en die op de te onderzoeken markten werkzaam zijn of waren.

Gegevens over de te onderzoeken markten

Marktomvang en marktaandelen

3.1. Geef voor elke te onderzoeken markt de geraamde totale omvang van de markt in waarde en in volume van de verkoop.

3.2. Geef aan welk aandeel elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarin heeft.

3.3. Geef aan welke andere ondernemingen naar uw weten een aandeel in de te onderzoeken markt hebben van meer dan 10% en geef een schatting van het marktaandeel. Vermeld voor elk van deze concurrenten naam, adres, telefoon- en faxnummer en zo mogelijk de naam van een contactpersoon.

3.4. Vermeld de berekeningsgrondslag en de bronnen van de onder 3. 1 tot en met 3. 3 gegeven antwoorden.

Invoer

4.1. Geef voor elke te onderzoeken markt een raming van de totale waarde van de invoer.

4.2. Geef aan welk gedeelte van de invoer afkomstig is van de bij de concentratie betrokken ondernemingen.

4.3. In welke mate wordt de invoer beïnvloed door quota, invoerrechten of niet-tarifaire handelsbelemmeringen?

4.4. In welke mate wordt de invoer beïnvloed door vervoerskosten of andere kosten?

Organisatie van de productie

5. Geef voor elke te onderzoeken markt aan hoe de productie geschiedt van de producten en diensten van de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Is er bijvoorbeeld sprake van lokale productie?

Prijsniveau

6. Beschrijf in welke mate het prijsniveau op de te onderzoeken markten in Nederland afwijkt van dat in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Verticale integratie

7.1. Beschrijf in hoeverre elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen werkzaam is in opeenvolgende stadia van productie of distributie. 7.2. Beschrijf, voorzover u over gegevens daaromtrent beschikt, in hoeverre de belangrijkste concurrenten werkzaam zijn in opeenvolgende stadia van productie of distributie.

Inkoop en afzet

8.1. Geef voor elke te onderzoeken markt de namen, adressen, telefoonnummers en contactpersonen van de vijf belangrijkste leveranciers van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen en vermeld het aandeel van deze leveranciers in de totale aankopen van elk van de partijen.

8.2. Op welke manier is de distributie georganiseerd op de te onderzoeken markt? Beschrijf de bestaande distributiekanalen en geef aan in welke mate de distributie door derden wordt verricht dan wel door ondernemingen die behoren tot de bij de concentratie betrokken ondernemingen.

8.3. Op welke manier is de service georganiseerd op de te onderzoeken markt? Beschrijf de bestaande servicenetten en geef aan in welke mate deze diensten worden verricht door derden dan wel door ondernemingen die behoren tot de bij de concentratie betrokken ondernemingen.

8.4. Geef van de vijf belangrijkste afnemers van elk van bij de concentratie betrokken ondernemingen het aandeel van elk van hen in de totale verkoop van de partijen.

8.5. Hoe belangrijk is de voorkeur van de afnemers (merktrouw, productdifferentiatie, aanbod van een volledig productengamma)?

8.6. Bestaan er verschillende categorieën afnemers?

8.7. Hoe geconcentreerd of gefragmenteerd is de vraag?

8.8. Hoe belangrijk zijn alleenverkoopovereenkomsten en andere soorten langlopende overeenkomsten?

Ontwikkeling van de markt

9.1 Geef voor elke te onderzoeken markt, voorzover van toepassing, een raming van de totale capaciteit tijdens de laatste drie jaar en geef aan wat het aandeel van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarin was, alsmede de bezettingsgraad.

9.2. Geef een raming van de groei van productie en afzet in de laatste drie jaar.

9.3 Welke ondernemingen zijn, voorzover u bekend is, de afgelopen drie jaar tot de te onderzoeken markt toegetreden? Vermeld voor elk van de toegetreden ondernemingen naam, adres, telefoon- en faxnummer en zo mogelijk de naam van een contactpersoon.

9.4. Hoe hoog zijn de markttoetredingskosten (onderzoek en ontwikkeling, het opzetten van distributiesystemen, verkoopbevordering, reclame, serviceverlening, enz. )bij een passende schaalgrootte om zich als een belangrijke concurrent te kunnen handhaven?

9.5. Zijn er toetredingsbelemmeringen tengevolge van het bestaan van octrooien, knowhow, andere intellectuele eigendomsrechten, van overheidswege vereiste vergunningen, opgelegde normen of anderszins?

9.6. In welke mate is elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen licentienemer of licentiegever met betrekking tot octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten op de te onderzoeken markt?

9.7. Hoe belangrijk zijn schaalvoordelen voor de productie op de te onderzoeken markt?

9.8. Hoe belangrijk is onderzoek en ontwikkeling voor een onderneming op de te onderzoeken markt om zich op de lange termijn als concurrent te kunnen handhaven?

Samenwerkingsovereenkomsten

10. Beschrijf de samenwerkingsovereenkomsten met concurrerende ondernemingen waarbij de bij de concentratie betrokken ondernemingen op de te onderzoeken markten partij zijn.

Marktpositie buiten Nederland

11. Geef aan wat naar omvang en marktaandeel de positie van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen buiten Nederland is.

Plaats en datum:

Handtekening:

Terug naar begin van de pagina