Tijdelijke vrijstelling ter bescherming de teelt van cichorei en witlof tegen onkruid 2013

[Regeling vervallen per 29-06-2013.]
Geldend van 20-03-2013 t/m 28-06-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. PAV / 13041269, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruiden in de teelt van cichorei en witlof (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van cichorei en witlof tegen onkruid 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-06-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Safari (toelatingsnummer 11754N) ter bescherming van de cichorei- en witlofteelt tegen onkruiden (composieten en kruisbloemigen)

Artikel 2

[Vervallen per 29-06-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-06-2013]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2013.

  • 2 Dit besluit vervalt 120 dagen na 1 maart 2013, op 29 juni 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 29-06-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming de teelt van cichorei en witlof tegen onkruid 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 29-06-2013]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

SAFARI®: toegelaten onder toelatingsnummer 11754N

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing1

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Witlof (pennen- en zaadteelt)

Na opkomst

breedbladige onkruiden

10–30 g/ha

4

0,06

7

Cichorei

Na opkomst

breedbladige onkruiden

10–30 g/ha

4

0,06

7

1 In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

Het middel dient te worden toegepast in 150–400 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 29-06-2013]

Het loof van behandelde gewassen mag niet aan vee worden vervoederd.

Niet meer dan 60 gram middel per 12 maanden toepassen op hetzelfde perceel in de zaadteelt en pennenteelt van witlof en in de teelt van cichorei.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten en in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Volg- en vervanggewassen

[Vervallen per 29-06-2013]

Gezien de aard van het middel kan niet uitgesloten worden dat er negatieve effecten op bepaalde volg- en vervanggewassen op kunnen treden.

Resistentiemanagement

[Vervallen per 29-06-2013]

Dit middel bevat de werkzame stof triflusulfuron-methyl. Triflusulfuron-methyl behoort tot de sulfonylureumverbindingen. De HRAC code is B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Terug naar begin van de pagina