Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (technische vormgeving [...] overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz)

Geldend van 01-05-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 maart 2013, MC-U-3156528, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 29 november 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 25 424, nr. 192) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien het verslag van 12 februari 2013 van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (CZ- CZ-3149600);

Besluit:

Enig Artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet er met ingang van 2013 in dat de bedragen die zij vaststelt op basis van de overgangsregeling als bedoeld in artikel 7 van de Aanwijzing inzake normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ van 12 juli 2011 (Stcrt. 2011, 13319), zoals gewijzigd in de Aanwijzing houdende wijziging van de aanwijzing inzake normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ van 8 augustus 2011 (Stcrt. 2011, 16189), voor huisvestingskosten ten behoeve van het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b, van die aanwijzing, worden verrekend via een beschikbaarheidbijdrage dan wel een afdracht aan het Zorgverzekeringsfonds.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina