Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)

Geldend van 01-05-2013 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs van 4 december 2012, nr. DUO/HD-012.098, tot verlening van ondermandaat aan de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)

De directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs;

Gelet op:

Gelet voorts op het akkoord van de algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau, drs. S.T. Sibma (gegeven op 17 december 2012);

Besluit:

Met ingang van 1 januari 2013 aan de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden, ondermandaat te verlenen om de inning en incasso van bestuurlijke boetes ter uitvoering van de paragraaf 9.3 e.v. van de Wet op de studiefinanciering 2000, uit te voeren.

Deze inning en incasso omvat:

  • het uitvoeren van inningsmaatregelen en incassomaatregelen;

  • het verifiëren en wijzigen van persoons- en NAW- gegevens;

  • het namens Dienst Uitvoering Onderwijs uitvaardigen van dwangbevelen;

  • het voeren van executiegeschillen, zoals vastgelegd in de volgende documenten;

  • het convenant met kenmerk HD-012.099 versienummer 1.1,

  • de nadere werkafspraken als bijlage van het convenant versienummer 1.1;

  • de uitgewerkte procesbeschrijving bestuurlijke boetes als bijlage van het convenant versienummer 1.1.

Voor de in dit besluit gemandateerde bevoegdheden kan dit mandaat worden doorgemandateerd aan de medewerkers van de unit CPU van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs,

R.J.A. Kerstens

Terug naar begin van de pagina