Wijzigingsbesluit twee besluiten ter uitvoering van artikelen 110 en 1157 Boek 8 [...] en wijziging Verordening (EG) Nr. 2006/2004 (Pb EU L 55))

Geldend van 14-03-2013 t/m heden

Besluit van 26 februari 2013 tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van de artikelen 110 en 1157 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van Verordening (EU) Nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 januari 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 340999, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 110 en 1157 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 januari 2013, nr. W03.13.0006/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 februari 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 352933, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Dit besluit is van toepassing op ongevallen die zich na de inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2013. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2013, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 2013

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertiende maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina