Besluit opheffing openbaarheid archiefbescheiden toegang nummer 2.03.01

Geldend van 13-03-2013 t/m heden

Besluit opheffing openbaarheid archiefbescheiden toegang nummer 2.03.01

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet,

Gelet op het besluit van de Minister-President van 10 februari 2003 (Stcrt 2003, 42),

Gehoord de Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden beschreven onder inventarisnummer 12356 uit het archief Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP) Kabinet Minister-President, 1924–1979, toegang nummer 2.03.01, wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina