Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)

Geldend van 24-02-2017 t/m heden

Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken, dat in enkele onderwijswetten voor bepaalde gevallen niet langer dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving en dat in verband daarmee die wetten dienen te worden aangepast, dat het wenselijk is te komen tot een opschoning van het in diverse wijzigingswetten opgenomen overgangsrecht, het uitgewerkte overgangsrecht uit die wijzigingswetten te laten vervallen en het nog geldend recht op te nemen in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigingen in verband met de veranderde naamgeving van de ministeries;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wetstechnische gebreken

Hoofdstuk 2. Wetswijzigingen naar aanleiding van motie Jurgens

Hoofdstuk 3. Schrappen van uitgewerkte overgangsbepalingen en het overbrengen van nog geldend overgangsrecht

Artikel 3.7

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum).]

Artikel 3.9

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen).]

Artikel 3.10

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels).]

Artikel 3.11

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 3.12

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs enz. (regelingen i.v.m. invoering FBS).]

Artikel 3.13

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden).]

Artikel 3.15

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen).]

Artikel 3.16

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (bevoegdheid voor het geven van onderwijs in niet-Nederlandse taal en cultuur).]

Artikel 3.17

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school).]

Artikel 3.18

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds).]

Artikel 3.19

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.]

Artikel 3.20

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut).]

Artikel 3.22

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (overboeking van niet bestede vergoedingen).]

Artikel 3.23

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen).]

Artikel 3.24

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo.]

Artikel 3.25

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs).]

Artikel 3.26

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO en WVO mbt financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen.]

Artikel 3.27

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO enz. (opnemen document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs).]

Artikel 3.28

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid).]

Artikel 3.29

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding).]

Artikel 3.30

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (ouderbijdragen, sponsorgelden en stichtings- en opheffingsnormen).]

Hoofdstuk 4. Wijzigingen naar aanleiding van naamswijzigingen ministeries

Artikel 4.1. Naamswijziging «Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing, de Wet medezeggenschap op scholen, de Experimentenwet onderwijs, de Les- en cursusgeldwet, de Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen, de Wet College voor examens, de Wet op de beroepen in het onderwijs, de Wet op de Onderwijsraad, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).]

Artikel 4.2. Naamswijziging «Justitie»

[Red: Wijzigt de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tot behoud van cultuurbezit en de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).]

Artikel 4.3. Naamswijziging «Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer»

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Samenloop met wetsvoorstel 33 106

[Red: Wijzigt deze wet en de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

Artikel 5.6. Overgangsrecht artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Tot het tijdstip waarop voor het verzorgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs bekwaamheidseisen zijn vastgesteld op grond van artikel 36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, is ten aanzien van dat onderwijs van toepassing het bepaalde in artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend op 31 juli 2006.

Artikel 5.7. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 februari 2013

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de achtste maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina