Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, [...] en spinazie en de zaadteelt van spinazie tegen onkruid 2013

[Regeling vervallen per 17-08-2013.]
Geldend van 15-03-2013 t/m 16-08-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 4 maart 2013, nr. 13032890, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruiden in de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaad en spinazie en de zaadteelt van spinazie (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaad en spinazie en de zaadteelt van spinazie tegen onkruid 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-08-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Agrichem Asulam 2, voorheen toegelaten onder toelatingsnummer 11078 N ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaad en spinazie en de zaadteelt van spinazie tegen onkruid.

Artikel 2

[Vervallen per 17-08-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 17-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 maart 2013 en vervalt met ingang van 17 augustus 2013 met dien verstande dat de vrijstelling voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Agrichem Asulam 2:

  • a) in de teelt van lelie geldt met ingang van 20 april 2013 en vervalt met ingang van 17 augustus 2013;

  • b) in de teelt van hyacint, tulp, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaad en spinazie en de zaadteelt van spinazie geldt met ingang van 15 maart 2013 en vervalt met ingang van 13 juli 2013

Artikel 4

[Vervallen per 17-08-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaad en spinazie en de zaadteelt van spinazie tegen onkruid 2013

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

Directeur-Generaal Agro

Bijlage

[Vervallen per 17-08-2013]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Naam middel: AGRICHEM ASULAM 2

Toelatingsnummer: voorheen 11078

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 17-08-2013]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing1

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Spinazie (productieteelt)

onbedekte teelt

voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 - 7,5 l/ha

1 per teeltcyclus

7,5 l/ha per teeltcyclus

 

Spinazie (zaadteelt)

voor opkomst en/of na opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 - 7,5 l/ha

2 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Hyacint onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

4 - 6 l/ha

2 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Tulp onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

4 - 6 l/ha

2 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Lelie onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

4 - 6 l/ha

2 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Gezaaide zomerbloemen onbedekte teelt

voor opkomst en/of na opkomst

Breedbladige onkruiden

4 - 7,5 l/ha

2 per 12 maanden

12 l/ha per 12 maanden

14

Bloemenzaad onbedekte teelt

voor opkomst en/of na opkomst

Breedbladige onkruiden

4 - 7,5 l/ha

2 per 12 maanden

12 l/ha per 12 maanden

14

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladvlekjes.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 17-08-2013]

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gezien de beperkte ervaring en het grote assortiment aan gewassen in gezaaide zomerbloemen en gewassen bestemd voor bloemenzaadproductie verdient het aanbeveling, voor zover geen ervaring werd opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel goed verdraagt.

Om in het water levende organismen te beschermen geldt dat toepassing van het middel in onbedekte teelten, met uitzondering van de consumptieteelt van spinazie, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90procent driftreducerende spuitdoppen.

Om in het water levende organismen te beschermen geldt dat toepassing van het middel in de onbedekte consumptieteelt van spinazie op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 75 procent driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de veldtoepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75 procent driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Terug naar begin van de pagina