Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit

[Regeling vervallen per 01-02-2023.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 31-03-2010 t/m 31-01-2023

Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit

De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Overwegende dat de KBvG tot taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid;

Overwegende dat de goede uitoefening van het beroep kan worden bevorderd door het vaststellen van een kwaliteitsstandaard voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gerechtsdeurwaarder;

Gelet op de artikelen 57, tweede lid, en 80, vijfde lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Gezien het ontwerp van het bestuur en de daarbij behorende toelichting;

Gehoord het advies van de Algemene Ledenvergadering van de KBvG; stelt de volgende verordening vast:

Definities

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Normen voor Kwaliteit

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Marketing en acquisitie

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 1. (Marketing)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt er zorg voor dat zijn uitingen, met als doel het profileren van het eigen kantoor en/of het verwerven van opdrachten, feitelijk zijn en op geen enkele wijze een onjuist en/of onvolledig beeld geven over de dienstverlening, beroepsgroep of het ambt van gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder dient open en eerlijk te concurreren.

Artikel 2. (Aard van het aanbod)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder onthoudt zich van situaties waarin hij het risico van een vordering geheel of gedeeltelijk van de opdrachtgever overneemt.

Contractering

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 3. (Offertes en contracten)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder verschaft de (potentiële) opdrachtgever duidelijkheid over de aard en omvang van zijn werkzaamheden in het kader van een opdracht, de zakelijke condities en over de kosten die aan een opdracht zijn verbonden.

Artikel 4. (Onafhankelijkheid)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor een gebalanceerde opdrachtgeversportefeuille waardoor hij zich in alle gevallen onafhankelijk tegenover opdrachtgevers op kan stellen.

De gerechtsdeurwaarder waarborgt dat zijn nevenactiviteiten niet in strijd zijn met zijn onafhankelijkheid en is transparant over de activiteiten die hij – naast zijn ambt – verricht.

Artikel 5. (Nakomingsverplichting)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt er zorg voor dat hij bij het aangaan van verplichtingen de benodigde uitvoeringscapaciteit beschikbaar heeft.

Behandeling portefeuille

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 6. (Dossierbehandeling)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt er zorg voor dat dossierinformatie voor de betrokken medewerkers binnen de kantoororganisatie beschikbaar, eenduidig en actueel is.

De gerechtsdeurwaarder draagt verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden die in het kader van opdrachten worden verricht. Hij verzekert zich ervan dat de met het ambt verbonden criteria rondom geheimhouding, integriteit en onafhankelijkheid in alle situaties worden nagekomen.

Artikel 7. (Informatieverstrekking)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor eenduidige, volledige en juiste informatieverstrekking aan de justitiabele. Hij verstrekt de justitiabele tevens ter zake doende informatie over zijn rechtspositionele mogelijkheden.

Artikel 8. (Integriteit)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder handelt te allen tijde binnen zijn verkregen bevoegdheid. Hij is daarbij consistent en weegt de belangen van opdrachtgever en justitiabelen op gelijkwaardige wijze.

De gerechtsdeurwaarder draagt binnen het realiseren van zijn opdracht zorg voor minimalisatie van kosten voor de justitiabele.

Artikel 9. (Toegankelijkheid en communicatie)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder streeft naar optimale transparantie en duidelijkheid richting opdrachtgevers en justitiabelen.

De gerechtsdeurwaarder is eenvoudig bereikbaar, toegankelijk en benaderbaar voor justitiabelen.

Afwikkeling

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 10. (Afwikkeling)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor een zorgvuldige en snelle afwikkeling en afrekening van dossiers.

Artikel 11. (Archivering)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder hanteert een ordelijk, actueel en transparant archief.

Resultaten en evaluatie

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 12. (Meten en bijsturen)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder zorgt voor een professionele bedrijfsvoering waarbij hij zicht heeft op het functioneren van de organisatie en in staat is deze tijdig bij te sturen.

De gerechtsdeurwaarder neemt maatregelen die gericht zijn op continue verbetering van zijn dienstverlening.

Artikel 13. (Klachtenbehandeling)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder garandeert een zorgvuldige en adequate behandeling van klachten aangaande zijn dienstverlening, integriteit en onafhankelijkheid of anderszins.

Middelenbeheer

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 14. (Risicobeheersing)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder waarborgt de continuïteit van zijn onderneming door voldoende verdiencapaciteit ten behoeve van structurele dekking van de kosten, het doen van noodzakelijke investeringen en opbouwen van reserves.

Artikel 15. (Automatisering)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder heeft de continuïteit van de in het kantoor in gebruik zijnde systemen ten behoeve van het primaire proces en financiële zaken gewaarborgd.

De gerechtsdeurwaarder heeft adequate maatregelen genomen tegen ongeoorloofde toegang tot gegevens.

Personeel en organisatie

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 16. (Continuïteit van de organisatie)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder handelt als een goed bestuurder van zijn onderneming en creëert de condities die nodig zijn voor een goede dienstverlening en continuïteit.

Artikel 17. (Personeelsbeleid)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder gedraagt zich als een verantwoordelijke en goed werkgever.

Artikel 18. (Taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt er zorg voor dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in zijn kantoor eenduidig vastgelegd zijn.

Artikel 19. (Ethiek)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt er zorg voor dat iedere medewerker handelt volgens de heersende ethische normen.

Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Artikel 20. (Delegatie)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit, bij afkorting NvK.

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is bevoegd tot het geven van nadere regels betreffende de in deze verordening behandelde onderwerpen.

De nadere regels als bedoeld in het tweede lid zijn slechts verbindend voor de leden en de organen van de KBvG en treden in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dag van bekendmaking of zoveel eerder als zij zelf bepaalt, met dien verstande dat tussen de dag van de bekendmaking en die van de inwerkingtreding ten minste een termijn van één maand ligt.

De nadere regels als bedoeld in het tweede lid kunnen bij besluit van de Ledenraad worden vernietigd tot het moment waarop deze in werking zijn getreden.

Artikel 21. (Toetsing)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor toetsing van zijn gerechtsdeurwaarderskantoor en dat hij naar aanleiding van de toetsing beschikt over een positief toetsingsverslag.

De nadere regels als bedoeld in artikel 20, regelen onder meer hoe de naleving van het bij en krachtens deze verordening bepaalde zal worden getoetst, de frequentie van toetsing en indiening van het toetsingsverslag en de overgangstermijn bij inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 22. (Inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 01-02-2023]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant.

Naar boven