Ondermandaatregeling DUO 2013

Geldend van 31-07-2018 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal DUO van 6 februari 2013, houdende de vaststelling van de Ondermandaatregeling DUO 2013 (Ondermandaatregeling DUO 2013)

Artikel 1. Mandaat voor de uitvoering

De volgende functionarissen hebben mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein:

 • De hoofddirecteur Financiën & Services en de hoofddirecteur Uitvoering;

 • De managers van de eerste, tweede en derde managementlaag onder het niveau van directeur-generaal;

 • De medewerkers vallend onder de volgende vijf managers: De directeur Onderwijsvolgers, de directeur Registers & Examens, de directeur Uitvoering Kinderopvang, de manager ICT en de manager Bezwaar, Beroep, Klachten;

 • De centrale klachtenfunctionaris, de functionaris Nationale Ombudsman/Wet openbaarheid van bestuur, de medewerker Programmabeheer locatie Groningen, de Klachtenfunctionarissen Onderwijsvolgers, de medewerker klachtafhandeling Servicecentrum Inburgering, de klachtenfunctionaris directie Onderwijsinstellingen en de medewerker klachten en klanttevredenheid Registers & Examens.

Artikel 2. Mandaat voor Personele bevoegdheden

 • 1 De hoofddirecteur Financiën & Services, de hoofddirecteur Uitvoering en de managers van de eerste managementlaag onder het niveau van directeur-generaal hebben mandaat voor het nemen van personele besluiten als bedoeld in artikel 14, tweede lid van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 ten behoeve van het onder hen ressorterende personeel.

 • 2 De hoofddirecteur Financiën & Services, de hoofddirecteur Uitvoering en de managers van de eerste managementlaag onder het niveau van directeur-generaal hebben mandaat voor het stellen van een vacature intern en interdepartementaal.

Artikel 3. Mandaat voor bezwaar en beroep

 • 1 De directeuren Onderwijsvolgers, Registers & Examens en Onderwijsinstellingen, de manager van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten, de managers Onderwijsvolgers en Registers & Examens, de medewerkers inburgering klachten en de medewerkers Bezwaar, Beroep en Procesvoering van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten alsmede de Klachtenfunctionarissen hebben mandaat te beslissen op bezwaarschriften- en beroepschriften die zijn ingediend in aangelegenheden behorend tot hun werkterrein.

 • 2 De directeuren Onderwijsvolgers en Registers & Examens, de manager van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten, de managers Onderwijsvolgers en Registers & Examens, de medewerkers Procesvoering en Beroep van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten en de (senior) juridisch medewerkers hebben mandaat, met het recht zich door anderen te laten bijstaan, ten aanzien van alle aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein, waaronder in ieder geval begrepen vertegenwoordiging van een bewindspersoon inzake:

  • a. bezwaarschriftenprocedures;

  • b. gedingen aanhangig bij de rechter;

  • c. het instellen van enig rechtsmiddel tegen uitspraken in de onder b. genoemde gedingen.

 • 3 De senior juridisch medewerkers hebben tevens het recht van substitutie.

Artikel 4. Mandaat aan anderen en ondermandaat

 • 1 De directeur-generaal DUO, de hoofddirecteur Financiën & Services en de hoofddirecteur Uitvoering kunnen, onverminderd het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 bij afzonderlijk besluit mandaat aan anderen dan de in artikel 1, 2 en 3 genoemde functionarissen verlenen.

 • 2 Het verlenen van ondermandaat door degenen die in lid 1 is gemandateerd, is slechts mogelijk voor zover dat bij deze regeling of afzonderlijk besluit van de directeur-generaal DUO, hoofddirecteur Financiën & Services of hoofddirecteur Uitvoering is toegestaan.

Artikel 5. Vervanging

Bij afwezigheid van de directeur-generaal DUO gaan diens bevoegdheden over op de hoofddirecteur Financiën & Services. Bij afwezigheid van de hoofddirecteur Financiën & Services gaan diens bevoegdheden over op de directeur-generaal DUO.

Artikel 6. Intrekking

 • 1 De Ondermandaatregeling DUO 2010 wordt ingetrokken.

 • 2 Mandaten die zijn verleend op grond van de Ondermandaatregeling DUO 2010 en die gelden op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht te zijn verleend op grond van deze regeling.

 • 3 Besluiten, genomen vóór 1 januari 2013 door in deze regeling gemandateerde functionarissen, worden geacht te vallen onder de werking van deze regeling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werkingmet ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Tevens zal deze regeling worden geplaatst op de internetsite van DUO www.ocwduo.nl.

De

directeur-generaal

DUO,

R.J.A. Kerstens

Terug naar begin van de pagina