Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Geldend van 09-03-2013 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 maart 2013, nr. MinBuZa-2013.17510, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en tot vaststelling van enkele subsidieplafonds

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 4 en 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel II

 • 1 Als perioden in 2013, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde besluiten en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

  Nr

  Besluit

  Artikel

  Groep

  Openstelling 2013

  Plafond €

  1

  Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

  3.1, 4.1, 5.19

  M.b.t. de landen Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije

  01-04 t/m 31-12

  3.500.000

  2

  Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

  3.1, 4.1, 5.19

  M.b.t. de landen Colombia sectoren agro, inclusief biobased economy, klimaat-adaptatie en groene technologie; water; gezondheid; logistiek; energie;

  Zuid-Afrika sectoren water; transport en logistiek; duurzame energie; agro;

  Vietnam sectoren agro; water; energie; maritieme industrie; logistiek; financiën

  01-03 t/m 31-12

  2.000.000

       

  M.b.t. de overige sectoren in Colombia, Zuid-Afrika en Vietnam

   

  500.000

  3

  Subsidieregeling internationaal excelleren (Finance for International Business-lening)

  5.2

  Financiering van nieuwe activiteiten in Zuid-Korea, Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Turkije, Rusland, Brazilië, India, China, Indonesië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Egypte, Vietnam, Colombia, Nigeria, Maleisië, Ghana, Kenia, Ethiopië en Bangladesh

  01-03 t/m 31-12

  7.500.000

Artikel III

Op aanvragen om subsidie krachtens de Subsidieregeling internationaal excelleren die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling internationaal excelleren zoals luidend voor inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze geplaatst wordt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina