Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2013

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 februari 2013, nr. BOACAT2013/006, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Gorinchem

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Teamleider Toezicht en Handhaving van de gemeente Gorinchem van 17 januari 2013;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de personen werkzaam bij de gemeente Gorinchem, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar of aangesteld in de functie van controleur openbare ruimte.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van het team Toezicht en Handhaving brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt op 1 juli 2018.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina