Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2013

[Regeling vervallen per 08-03-2018.]
Geldend van 08-03-2013 t/m 07-03-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 februari 2013, nr. BOACAT2013/010, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Kustwacht

Artikel 1

[Vervallen per 08-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 08-03-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van het Kustwachtcentrum van de Nederlandse Kustwacht.

Artikel 3

[Vervallen per 08-03-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 08-03-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 35 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 08-03-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 08-03-2018]

  • 1 De directeur Kustwacht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 08-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 08-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina