Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz. (garantie scheepsnieuwbouwfinanciering)

Geldend van 07-03-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, nr. WJZ/13023889, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen alsmede wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 (garantie scheepsnieuwbouwfinanciering)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikelen 4, 5, 15, 16, 17, eerste lid, 18, eerste lid, 19, 25, 30, vijfde lid, 32, derde lid, en 44 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel III

Met betrekking tot kredietovereenkomsten die zijn gesloten in de periode van 1 januari 2013 tot de datum van inwerkingtreding van deze regeling dient de financier de aanvraag om een garantstelling in binnen dertig dagen na die inwerkingtreding.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 4 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina