Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2013

[Regeling vervallen per 06-03-2018.]
Geldend van 03-05-2013 t/m 05-03-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 februari 2013, nr. BOACAT2012/003, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Ministerie van Defensie, CLAS terreinen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur P&O/Staf CLAS van het Ministerie van Defensie van 12 december 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Oost Nederland de commandant van de Koninklijke Marechaussee;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 06-03-2018]

De personen, werkzaam in de functie van terreinopzichter in dienst van het Ministerie van Defensie, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 06-03-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 06-03-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 06-03-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 06-03-2018]

  • 1 De directeur P&O/Staf CLAS van het Ministerie van Defensie brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 06-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 06-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina