Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2013

Geldend van 06-03-2013 t/m heden

Besluit van de technisch directeur Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau van 2 maart 2013, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2013)

De technisch directeur Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 Aan het hoofd buitendienst en het hoofd kwalificatie en kennisbeheer van het KCB wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet, aangaande groenten, fruit, bananen, krenten en rozijnen alsmede de hiermee samenhangende besluiten.

  • 3 Aan het hoofd buitendienst, de specialisten fytosanitaire zaken, de specialisten kwaliteitszaken, de assistent hoofd buitendienst, de rayonmanagers, de coördinator planner, de planners, de assistent specialisten fytosanitaire zaken, de assistent specialisten kwaliteitszaken en de inspecteurs van het KCB wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

  • 4 Aan het hoofd buitendienst, de specialisten fytosanitaire zaken, de specialisten kwaliteitszaken, het assistent hoofd buitendienst, de rayonmanagers, de coördinator planner, de planners, de assistent specialisten fytosanitaire zaken, de assistent specialisten kwaliteitszaken en de inspecteurs van het KCB wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het kenmerken of het onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het besluit.

  • 5 Aan het hoofd buitendienst en het hoofd kwalificatie en kennisbeheer van het KCB wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het besluit tot toepassing van artikel 12 van de wet voor zover het de verplichting tot het verlenen van medewerking van een krachtens artikel 10 van de wet aangewezen functionaris.

Artikel 3

  • 2 Aan het hoofd financiën en personele zaken, de administrateur en de senior medewerker facturatie van het KCB wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verzenden van facturen voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het eindonderzoek van de voor export gereedstaande zending die zijn gebaseerd op door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.

  • 3 Aan het hoofd financiën en personele zaken, de administrateur en de senior medewerker facturatie van het KCB wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verzenden van facturen voor de verrichte werkzaamheden voor het doen van bijschrijvingen op een certificaat ten behoeve van zendingen van producten die onder de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wildlevende dier- en plantsoorten (Trb. 50 (1973) nr. 22) vallen die zijn gebaseerd op de door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.

  • 4 Aan het hoofd financiën en personele zaken van het KCB wordt tevens machtiging verleend voor de uitgifte van legitimatiebewijzen aan de medewerkers van het KCB die zijn aangewezen als toezichthouder bedoeld in artikel 10 van de wet.

Artikel 4

  • 1 Aan de rayonmanagers, de coördinator planner, de planners, de assistent specialisten fytosanitaire zaken en de assistent specialisten kwaliteitszaken van het KCB wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het mededelen van de uitslagen van de onderzoeken als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de regeling.

  • 2 Aan de rayonmanagers, de coördinator planner, de planners, de assistent specialisten fytosanitaire zaken en de assistent specialisten kwaliteitszaken van het KCB wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het verrichten van overige handelingen als bedoeld in artikel 20b van de regeling.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2013.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 maart 2013

De technisch directeur Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau

,

J.M.J. Crombach

Terug naar begin van de pagina