Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)

Geldend van 15-02-2014 t/m heden

Wet van 6 december 2012 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de positie van pleegouders te verbeteren en dat daartoe de Wet op de jeugdzorg, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en enige andere wetten dienen te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/560.]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel IV

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/560.]

[Red: Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]

Artikel V

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/560.]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]

Artikel VI

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/560.]

[Red: Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]

Artikel VII

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/560.]

Op een ouderbijdrage die door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is vastgesteld op een tijdstip voor inwerkingtreding van deze wet blijft hoofdstuk XIII van de Wet op de jeugdzorg zoals dat tot de datum van inwerkingtreding van deze wet luidde van toepassing.

Artikel XI

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/560.]

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina