Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-02-2013 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2013, nr. 350608, inzake tegemoetkoming voor schade geleden bij openlijk geweld (Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. fonds: het schadefonds openlijk geweld, bedoeld in artikel 2;

 • b. team schade openlijk geweld: een onderdeel van de commissie schadefonds geweldsmisdrijven als bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven;

 • c. incident: de gebeurtenis waarbij in groepsverband openlijk geweld, zoals omschreven in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht, is gepleegd en waarbij goederen van natuurlijke personen zijn vernield;

 • d. gedupeerde: de natuurlijke persoon die direct schade heeft geleden bij het incident en die een aanvraag voor tegemoetkoming bij het team schade openlijk geweld heeft ingediend;

 • e. bijzondere voorwaarde tot storting: de bijzondere voorwaarde die een dader, met toepassing van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht, door de rechter of bij wijze van strafbeschikking door de Officier van Justitie, kan worden opgelegd strekkende tot storting van een geldsom in het fonds ten behoeve van de gedupeerden van het betreffende incident;

 • f. beschikbaar bedrag: het bedrag zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid;

 • g. schadebedrag: het bedrag voor de kosten tot herstel van de geleden schade, dan wel voor de kosten ter vervanging, indien herstel van de schade onmogelijk is, verminderd met het bedrag dat eventueel is of nog wordt uitgekeerd voor de geleden schade bij wijze van een vergoeding of een tegemoetkoming anders dan op grond van deze regeling;

 • h. surplus bedrag: het bedrag zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Er is een schadefonds openlijk geweld. Het team schade openlijk geweld wordt aangewezen om het fonds te beheren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het team schade openlijk geweld onderhoudt ingevolge artikel 39e, eerste lid, onder g, juncto artikel 8a, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens contact met het Openbaar Ministerie omtrent de oplegging van een bijzondere voorwaarde tot storting en de uitvoering daarvan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een gedupeerde kan bij het team schade openlijk geweld een aanvraag indienen om een geldbedrag uit het fonds uitgekeerd te krijgen bij wijze van tegemoetkoming in zijn schade.

 • 2 Tot uiterlijk zes maanden na de eerste oplegging van een bijzondere voorwaarde tot storting in verband met een incident kan een gedupeerde van datzelfde incident een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het team schade openlijk geweld.

 • 3 Voor indiening van de aanvraag dient de gedupeerde gebruik te maken van een aanvraagformulier dat het team schade openlijk geweld beschikbaar zal stellen.

 • 4 De gedupeerde dient de aanvraag zoveel mogelijk met stukken te onderbouwen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het team schade openlijk geweld behandelt een aanvraag binnen drie maanden na de ontvangst van de aanvraag, tenzij het team schade openlijk geweld meer dan vijftig aanvragen ontvangt, in welk geval het team schade openlijk geweld een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst behandelt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De aanvraag van de gedupeerde wordt uitsluitend in behandeling genomen:

 • a. voor zover het directe schade betreft die de gedupeerde bij het betreffende incident heeft geleden;

 • b. voor zover de aanvraag betrekking heeft op schade aan goederen in eigendom van de gedupeerde;

 • c. indien de gedupeerde aangifte heeft gedaan van de geleden schade en de gedupeerde een kopie van het proces-verbaal van de aangifte bij de aanvraag voegt;

 • d. voor zover de gedupeerde de opgegeven schade niet of niet volledig vergoed heeft gekregen door middel van schadeverhaal op de dader, dan wel door middel van een uitkering door zijn verzekeraar;

 • e. indien een bijzondere voorwaarde tot storting is opgelegd in verband met het betreffende incident.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Het team schade openlijk geweld zal een aanvraag toewijzen voor zover:

 • a. de gedupeerde voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij schade heeft geleden bij het betreffende incident;

 • b. de gedupeerde de hoogte van het schadebedrag en de berekening daarvan voldoende aannemelijk heeft gemaakt;

 • c. de gedupeerde niet verzekerd is voor de geleden schade of de geleden schade niet voor vergoeding of niet volledig voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komt;

 • d. aannemelijk is dat de opgegeven schade niet is veroorzaakt door een omstandigheid die is toe te rekenen aan de gedupeerde.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Drie maanden na de behandeling van de laatst ontvangen aanvraag, zal het team schade openlijk geweld het totaal gestorte geldbedrag gerelateerd aan een incident vaststellen en dit aanmerken als het beschikbare bedrag voor het uitkeren van een tegemoetkomingsbedrag op de toegewezen aanvragen.

 • 2 Indien na de vaststelling van het beschikbare bedrag in verband met hetzelfde incident nog meer geldbedragen worden gestort, zal het team schade openlijk geweld deze bedragen behandelen als onderdeel van het surplus bedrag genoemd in artikel 11, eerste lid.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien het team schade openlijk geweld een aanvraag heeft toegewezen, zal het de hoogte van het toe te kennen bedrag aan de betreffende gedupeerde bepalen door het beschikbare bedrag te delen door het totaal aantal toegewezen aanvragen.

 • 2 De hoogte van het toe te kennen bedrag zal in elk geval de hoogte van het schadebedrag van de gedupeerde niet overschrijden.

 • 3 Indien conform de berekeningsformule in het eerste lid sprake is van een bedrag dat het schadebedrag van de gedupeerde zou overschrijden, dan zal het team schade openlijk geweld:

  • a. het overschrijdend bedragsdeel weer opnemen in het beschikbare bedrag;

  • b. de hoogte van de toe te kennen bedragen voor de overige toegewezen aanvragen herberekenen conform de aanwijzingen van het eerste en het tweede lid.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Het team schade openlijk geweld draagt er zorg voor dat het toegekende bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen een maand na de vaststelling van het beschikbare bedrag, wordt uitgekeerd aan de gedupeerde.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien het beschikbare bedrag zes maanden na de vaststelling ervan niet volledig is besteed, dan zal het team schade openlijk geweld het resterende bedrag als surplus bedrag aanmerken.

 • 2 Het team schade openlijk geweld zal, als er sprake is van een surplus bedrag, onverminderd het bepaalde in het derde lid, tot uitkering overgaan van een tweede bedrag aan de gedupeerde:

  • a. wiens aanvraag eerder is beoordeeld en toegewezen door het team schade openlijk geweld;

  • b. bij wie, na de uitkering van het eerste bedrag, sprake is van een resterend schadebedrag.

 • 3 Het team schade openlijk geweld zal aan gedupeerden, ook als deze voldoen aan de eisen van het tweede lid, geen tweede bedrag uitkeren, indien de hoogte van dat tweede bedrag conform de berekeningsformule in artikel 12, eerste lid, minder dan € 25 per gedupeerde zou bedragen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien sprake is van een surplus bedrag, zal het team schade openlijk geweld de hoogte van het tweede, uit te keren bedrag bepalen door het surplus bedrag te delen door het totaal aantal gedupeerden, voor zover die voldoen aan de eisen van artikel 11, tweede lid.

 • 2 De hoogte van het tweede, uit te keren bedrag zal in elk geval de hoogte van het resterende schadebedrag van de gedupeerde niet overschrijden.

 • 3 Indien conform de berekeningsformule in het eerste lid sprake is van een bedrag dat het schadebedrag van de gedupeerde zou overschrijden, dan zal het team schade openlijk geweld:

  • a. het overschrijdend bedragsdeel weer opnemen in het surplus bedrag;

  • b. de hoogte van de tweede, uit te keren bedragen voor de overige gedupeerden, voor zover die daarvoor in aanmerking komen volgens artikel 11, tweede lid, herberekenen conform de aanwijzingen van het eerste en het tweede lid.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het team schade openlijk geweld draagt er zorg voor dat het tweede, uit te keren bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van het surplus bedrag wordt uitgekeerd aan de gedupeerde die volgens artikel 11, tweede lid, hiervoor in aanmerking komt.

 • 2 Indien het surplus bedrag na de termijn genoemd in het eerste lid ook niet volledig besteed is, dan zal het team schade openlijk geweld het dan resterende bedrag behandelen als onderdeel van het beschikbare bedrag, zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, indien deze regeling bij een volgend incident van toepassing is.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

Het team schade openlijk geweld mag bij de toekenning en de uitkering van een bedrag op grond van deze regeling de voorwaarde verbinden dat de betreffende gedupeerde zich verplicht tot terugbetaling van dat bedrag of het betreffende gedeelte ervan, indien na de toekenning blijkt dat de gedupeerde de opgegeven schade volledig, dan wel gedeeltelijk alsnog vergoed heeft gekregen.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werkt terug tot en met 21 september 2012.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de afhandeling van aanvragen die voor 1 januari 2015 zijn ingediend.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina