Mandaatregeling tegemoetkoming schade openlijk geweld

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-02-2013 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2013, nr. 350610, houdende verlening van mandaat aan de voorzitter van de commissie schadefonds geweldsmisdrijven voor de uitvoering van taken op grond van de Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld (Mandaatregeling tegemoetkoming schade openlijk geweld)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 10:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en gezien de schriftelijke instemming van de voorzitter van de commissie schadefonds geweldsmisdrijven van 20 februari 2013;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten aanzien van de aangelegenheden genoemd in de Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld voor zover die het team schade openlijk geweld betreffen wordt mandaat verleend aan de voorzitter van de commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De voorzitter van de commissie wordt toegestaan om het aan hem in artikel 2 verleende mandaat door te geven aan de secretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van deze regeling wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a. volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werkt terug tot en met 21 september 2012.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de afhandeling van aanvragen die op grond van de Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld voor 1 januari 2015 zijn ingediend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling tegemoetkoming schade openlijk geweld.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina