Besluit instelling Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ)

[Regeling vervallen per 28-02-2017.]
Geldend van 28-02-2013 t/m 27-02-2017

Besluit van 13 februari 2013 tot instelling van het Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ)

De Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-02-2017]

Er is een Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ).

Artikel 2

[Vervallen per 28-02-2017]

 • 1 Het IOWJZ draagt bij aan de eenheid van beleid en de vernieuwing van de rijksdienst met betrekking tot departementsoverschrijdende juridische aangelegenheden. Daartoe vindt overleg en afstemming plaats op het terrein van:

  • a. algemeen wetgevingsbeleid;

  • b. algemene constitutionele aangelegenheden;

  • c. kwaliteit van de juridische functie van de Rijksoverheid;

  • d. overige departementsoverschrijdende juridische aangelegenheden.

 • 2 Het IOWJZ brengt desgevraagd advies uit aan de Ministerraad.

Artikel 3

[Vervallen per 28-02-2017]

 • 1 De directeuren Wetgeving en Juridische Zaken van de departementen zijn lid van het IOWJZ.

 • 2 Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda kunnen de rector van de Academie voor Wetgeving, de directeur Wetgeving van de Raad van State, de voorzitter van het IHJZ, de voorzitter van het IWB en de voorzitter van de CBA voor de bespreking in de commissie worden uitgenodigd;

 • 3 De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie is voorzitter.

 • 4 De directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is plaatsvervangend voorzitter.

 • 5 Het secretariaat van het IOWJZ berust bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk.

 • 6 Het IOWJZ kan zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-02-2017]

Het IOWJZ heeft drie vaste subcommissies: het Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB), de Interdepartementale Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) en het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken (IHJZ). De subcommissies kunnen hun werkwijze en die van hun secretariaat regelen.

Artikel 5

[Vervallen per 28-02-2017]

 • 1 Het IWB:

  • a. behandelt desgevraagd of uit eigen beweging onderwerpen van algemeen wetgevingsbeleid als bedoeld in artikel 2, onderdeel a;

  • b. bereidt op verzoek van het IOWJZ onderwerpen voor waarover de commissie advies uitbrengt.

 • 2 De CBA:

  • a. geeft bedrijfsjuridische adviezen (waaronder aanbestedings- en privaatrechtelijke, uitgezonderd arbeidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke vraagstukken) aan ministeries, interdepartementale gremia of onderdelen daarvan;

  • b. ontwikkelt en onderhoudt standaardcontracten en algemene voorwaarden (eventueel inclusief toelichtingen) ten behoeve van de Rijksdienst;

  • c. vervult de functie van platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht.

 • 3 Het IHJZ:

  • a. vervult de functie van platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van de juridische uitvoeringspraktijk;

  • b. ontwikkelt en onderhoudt instrumenten voor overheidsjuristen en draagt nieuwe instrumenten ter vaststelling voor aan het IOWJZ;

  • c. brengt zo nodig advies uit aan het IOWJZ over onderwerpen betreffende juridische zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 28-02-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na vier jaar.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 februari 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina