Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 28-02-2013 t/m 28-02-2014

Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00544, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013)

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

Het College voor examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor examens

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013, van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00544

[Vervallen per 01-03-2014]

Vak \ niveau

basis-beroeps-gerichte leerweg

kader-beroeps-gerichte leerweg1

gemengde leerweg

theoretische leerweg

h.a.v.o. vernieuwde profielen

v.w.o. vernieuwde profielen

 

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

aardrijkskunde BB papier

x

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB papier

x

dans2

x

x

drama2

x

x

Duits BB papier

x

economie BB papier

x

economie (pilot)

         

x

Engels BB papier

x

Frans3

x

x

Fries

x

x

x

x

geschiedenis BB papier

x

geschiedenis (pilot)

       

x

x

handvaardigheid

 

x

maatschappijleer II BB papier

x

muziek2

x

x

x

x

nask 1 BB papier

x

Nederlands BB papier

x

Russisch

x

x

Spaans

x

x

       

tekenen

 

x

textiele vormgeving

 

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde BB papier

x

GL beroepsgericht

   

GL vmbo

     

transport en logistiek

   

x

     

voertuigentechniek

   

x

     
Terug naar begin van de pagina